Ettevõtte Oras Ltd veebilehe üldised kasutustingimused

Avades ettevõtte Oras Ltd veebilehe nõustute järgmiste kasutustingimustega. Veebilehe kasutamine on lubatud ainult siis, kui aktsepteerite neid tingimusi. Lisaks võivad üksikute ettevõtte Oras Ltd veebilehel olevate dokumentidega kaasneda eraldi kasutustingimused.

Ettevõtte Oras Ltd veebilehel oleva materjali autoriõigused, andmebaasi õigused ja muud sarnased mittemateriaalse omandi õigused kuuluvad ettevõttele Oras Ltd või mõnele muule osapoolele, kes on andnud õiguse materjali kasutamiseks. Materjali kas või osaline kopeerimine, edasiandmine, levitamine, salvestamine, reprodutseerimine, kohandamine, tsiteerimine, edastamine või muul moel kasutamine on keelatud ilma ettevõtte Oras Ltd selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta, kui pole teisiti sätestatud käesolevates kasutustingimustes allpool või selgesõnaliselt väljendatud veebilehel, viidates teatud kindlale materjali osale.

Ettevõtte Oras Ltd veebilehte võib vaadata arvuti (või muu sarnase seadme) abil ning selle osi võib välja printida kasutaja isiklikuks tarbeks. Veebilehe kasutamine isiklikul, mitteärilisel eesmärgil on lubatud. Veebilehel olevate pressiteadete ja muude avalikkusele suunatud dokumentide kasutamine massimeedias ja muudes avaliku kommunikatsiooni kanalites on lubatud, eeldusel et mainitakse teabe allikat.

Ettevõtte Oras Ltd veebileht on kasutamiseks pakutud just siin esitatud kujul. Oras Ltd jätab endale õiguse igal ajal muuta veebilehe sisu või piirata sellele juurdepääsu. Oras Ltd ei garanteeri veebilehe kättesaadavust, veebilehe sisu täpsust ja usaldusväärsust, ega sisu müügikõlbulikkust või kindlaks otstarbeks sobivust. Oras Ltd ei vastuta otseste, kaudsete, juhuslike, teatud kindlate või kaasnevate kahjude eest, saamata jäänud tulu või äritegevuse katkemise eest, mis on tingitud mõnest ettevõtte poolt veebilehel pakutavast teenusest või selle katkemisest, isegi kui ettevõtet Oras Ltd on teavitatud selliste kahjude võimalikkusest. Ettevõte Oras Ltd ei vastuta tema veebilehe kasutamise tagajärjel tekkinud kahjude eest, isegi kui kahjud on seotud omandiõigustega, autoriõigustega või kolmanda osapoole õigustega, mis kuuluvad mõnele muule osapoolele kui Oras Ltd. Ettevõtte Oras Ltd vastutus piirdub Soome seadustes kehtestatud kohustuslike sätetega. Oras Ltd ei vastuta nende lehtede sisu eest, mille link on ära toodud ettevõtte Oras Ltd veebilehel ja mis on koostatud ja avaldatud muude osapoolte kui Oras Ltd poolt. Sellise lingi kaasamine ettevõtte Oras Ltd veebilehele ei tähenda, et Oras Ltd neid lehti või neil mainitud tooteid või teenuseid mingil moel reklaamiks. Oras Ltd ei saa garanteerida linkide funktsioneerimist. Kui ettevõtte Oras Ltd veebilehel olev link viitab mujal asuvale lehele, võivad selle kasutamisel kehtida veebilehe enda kasutustingimused.

Ettevõtte Oras Ltd veebilehel olevad toodete ja ettevõtete nimed võivad olla registreeritud või muul moel kaitstud kaubamärgid või kaubanduslikud nimed. Oras ja tema poolt valmistatavate toodete nimed on ettevõtte Oras Ltd kaubamärgid. Juurdepääs ettevõtte Oras Ltd veebilehele ei anna kasutajale õigust neid kaubamärke või kaubanduslikke nimesid kasutada ilma vastava õiguse valdaja nõusolekuta. Lisaks ei ole veebilehe kasutajal õigust eemaldada viiteid autoriõigusele ning kaubamärgi või kaubandusliku nimega seotud õigustele.

Saates materjali mõnda ettevõtte Oras Ltd serverisse (nt e-posti või ettevõtte Oras Ltd veebilehe kaudu) kohustub saatja hoolitsema selle eest, et tema poolt saadetud materjal ei ole illegaalne ega muul moel avaldamiseks sobimatu ning et enne edastamist on saatja võtnud tarvitusele mõistlikud meetmed viiruste või muude kahjulike omaduste eemaldamiseks, mis võivad materjalis sisalduda, ja et saatjal on õigus materjalile või piiramatu õigus selle edastamiseks ettevõttele Oras Ltd ning et Oras Ltd võib materjali tasuta avaldada ja/või kaasata materjali või selle osa tasuta omaenda toodete ja/või teenustega. Lisaks kohustub saatja mitte esitama ettevõttele Oras Ltd tema poolt saadetud materjalil põhinevaid nõudeid. Oras Ltd ei kontrolli tema veebilehe kasutajate poolt saadetud materjali sisu ega vastuta selle eest. Oras Ltd võib kasutajate poolt saadetud materjali omal äranägemisel igal ajal oma veebilehelt eemaldada.