Twoje zakładki
Search

Warunki użytkowania

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej Oras Ltd

Wchodząc na stronę internetową Oras Ltd użytkownik zobowiązuje się przestrzegać poniższe warunki korzystania. Korzystanie ze strony internetowej jest dozwolone tylko po zaakceptowaniu przez użytkownika niniejszych warunków. Ponadto odrębne warunki korzystania mogą mieć zastosowanie do indywidualnych dokumentów na stronie internetowej Oras Ltd.

Prawa autorskie, prawa do bazy danych i inne podobne niematerialne prawa do materiałów znajdujących się na stronie internetowej Oras Ltd stanowią własność Oras Ltd lub innej strony, której spółka przyznała prawo do korzystania z tego materiału. Nawet częściowe kopiowanie, przesyłanie, rozpowszechnianie, przechowywanie, odtwarzanie, adaptowanie, cytowanie, przekazywanie lub inne wykorzystanie materiałów w jakiejkolwiek formie jest zabronione bez pisemnej zgody Oras Ltd, o ile w dalszej części niniejszych warunków korzystania nie określono inaczej lub o ile nie zostało to w sposób szczególny określone na stronie internetowej w odniesieniu do konkretnej części materiału.

Stronę internetową Oras Ltd można przeglądać za pośrednictwem komputera (lub podobnego urządzenia), a jej części mogą być drukowane na użytek własny użytkownika. Dopuszcza się korzystanie ze strony internetowej w celach prywatnych i niekomercyjnych. Wykorzystanie komunikatów prasowych i innych dokumentów przeznaczonych do publicznej wiadomości i zawartych na stronie internetowej w mediach i innych komunikatach publicznych jest dozwolone pod warunkiem podania źródła informacji.

Strona internetowa Oras Ltd jest prezentowana w faktycznym stanie. Oras Ltd zastrzega sobie prawo do modyfikowania treści strony internetowej lub ograniczenia dostępu do niej w dowolnym czasie. Oras Ltd nie udziela gwarancji w odniesieniu do dostępności, dokładności, wiarygodności lub treści strony internetowej lub przydatności treści jako przedmiotu handlu lub do określonego celu. Oras Ltd nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wtórne, utratę zysku lub przerwę w działalności spowodowaną przez jakąkolwiek usługę oferowaną przez Oras Ltd na stronie internetowej lub jej przerwanie, nawet jeśli Oras Ltd zostało powiadomione o możliwości wystąpienia takiej szkody. Oras Ltd nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z jej strony internetowej, nawet jeśli szkoda dotyczy praw własności, praw autorskich lub innych praw stron trzecich należących do strony innej niż Oras Ltd. Odpowiedzialność Oras Ltd jest ograniczona do odpowiedzialności określonej w obowiązujących przepisach prawa fińskiego. Oras Ltd w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za treść witryn, do których łącze jest podane na stronie internetowej Oras Ltd i które są przygotowywane i publikowane przez strony inne niż Oras Ltd. Zamieszczenie takiego łącza na stronie internetowej Oras Ltd nie wskazuje, że Oras Ltd w jakikolwiek sposób reklamuje takie witryny, ani produkty lub usługi w nich wspomniane. Oras Ltd nie może zagwarantować funkcjonowania łączy. Jeśli łącze zawarte na stronie internetowej Oras Ltd odnosi się do witryny znajdującej się gdzie indziej, może ono podlegać warunkom korzystania z takiej strony internetowej.

Nazwy produktów i spółek na stronie internetowej Oras Ltd mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi, które są zarejestrowane lub w inny sposób chronione. Oras oraz nazwa produkowanych przez spółkę produktów są znakami towarowymi Oras Ltd. Dostęp do strony internetowej Oras Ltd nie uprawnia użytkownika do używania takich znaków towarowych lub nazw handlowych bez zgody posiadacza prawa. Ponadto użytkownik strony internetowej nie jest uprawniony do usuwania odniesień do praw autorskich, praw do znaków towarowych lub prawa do nazwy handlowej.

Przesyłając materiały do jednego z serwerów Oras Ltd, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub strony internetowej Oras Ltd, nadawca zobowiązuje się zapewnić, że materiał przez niego przesłany nie jest niezgodny z prawem lub w inny sposób nieodpowiedni do publikacji i że przed przesłaniem, nadawca podjął odpowiednie kroki w celu usunięcia wirusów lub innych szkodliwych właściwości, które mogą znajdować się w materiale oraz że nadawca ma prawo do materiału lub nieograniczone prawo do przekazania go Oras Ltd oraz że Oras Ltd może nieodpłatnie publikować materiał i/lub nieodpłatnie wykorzystać materiał lub jego część we własnych produktach i/lub usługach. Ponadto nadawca zobowiązuje się nie składać żadnych roszczeń wobec Oras Ltd w oparciu o materiał przez niego przesłany. Oras Ltd nie weryfikuje treści materiału przesłanego przez użytkowników strony internetowej i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Oras Ltd może w każdej chwili, według własnego uznania, usunąć ze swojej strony internetowej materiał przesłany przez użytkowników.

General terms and conditions of purchase

DOWNLOAD PDF

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG

General terms and conditions of purchase

Download PDF