Allmänna användarvillkor för Oras Ltd:s webbplatser

När du öppnar Oras Ltd:s webbplatser förbinder du dig att följa de här användarvillkoren. Webbplatserna får endast användas om de här villkoren accepteras. Det kan dessutom finnas separata användarvillkor för enskilda dokument på Oras Ltd:s webbplatser.

Upphovsrätten, databasrättigheterna och andra liknande immateriella rättigheter till materialet på Oras Ltd:s webbplatser tillhör Oras Ltd eller någon annan part som har gett sitt tillstånd till att materialet används. Även delvis kopiering, överföring, distribution, lagring, reproduktion, bearbetning, citerande, vidarebefordrande eller annan användning av materialet i någon som helst form är förbjuden utan uttryckligt skriftligt medgivande från Oras Ltd om inte annat anges senare i de här användarvillkoren eller på annat sätt särskilt anges på webbplatserna med hänvisning till en specifik del av materialet.

Oras Ltd:s webbplatser får visas på en dator (eller motsvarande) och delar av den får skrivas ut för personlig användning. Webbplatserna får användas för privat, icke-kommersiellt bruk. Användning i massmedia och annan offentlig kommunikation av pressmeddelanden och andra dokument avsedda för allmänheten som finns på webbplatserna är tillåten förutsatt att informationskällan anges.

Oras Ltd:s webbplatser presenteras som de är. Oras Ltd förbehåller sig rätten att när som helst ändra webbplatsernas innehåll eller begränsa tillgängligheten. Oras Ltd ger inga garantier för webbplatsernas tillgänglighet, riktighet, tillförlitlighet eller innehåll eller innehållets lämplighet för handel eller speciella ändamål. Oras Ltd ansvarar inte för några direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda eller påföljande skador, intäktsförluster eller avbrott i verksamheten som beror på någon tjänst som erbjuds på webbplatserna eller bristande tillgänglighet till denna även om Oras Ltd har uppmärksammats att sådan skada är möjlig. Oras Ltd ska inte hållas ansvariga för någon skada orsakad av användningen av dessa webbplatser även om händelsen som orsakar skadan avser äganderätt, upphovsrätt eller rättighet som tillhör annan part än Oras Ltd. Oras Ltd:s ansvar är begränsat till det som anges i finsk lag. Oras Ltd ska inte på något sätt hållas ansvariga för innehållet på de sidor som Oras Ltd:s webbplatser länkar till och som är framtagna och publicerade av andra än Oras Ltd. Om en sådan länk finns på Oras Ltd:s webbplatser betyder inte detta att Oras Ltd på något sätt gör reklam för dessa sidor eller de produkter eller tjänster som visas där. Oras Ltd kan inte garantera att dessa länkar fungerar. Om en länk på Oras Ltd:s webbplatser går till en sida som finns någon annanstans kan den omfattas av användarvillkoren för den webbplatsen.

Produkt- och företagsnamnen på Oras Ltd:s webbplatser kan vara varumärken eller kommersiella namn som är registrerade eller på annat sätt skyddade. Oras och namnen på de produkter som tillverkas av dem är varumärken som tillhör Oras Ltd. Tillgång till webbplatserna för Oras Ltd ger inte användaren tillåtelse att använda varumärken eller kommersiella namn utan medgivande från rättighetsinnehavaren. Dessutom har användaren av en webbplats inte rätt att ta bort referenser till upphovsrätt, varumärkesrättigheter eller rättigheten till ett kommersiellt namn.

Om material skickas till någon av Oras Ltd:s servrar, t.ex. via e-post eller via Oras Ltd:s webbplatser, ska avsändaren se till att inskickat material inte är olagligt eller på annat sätt olämpligt för publicering och att han/hon innan överföringen har vidtagit tillräckliga åtgärder för att avlägsna virus eller annat skadligt som kan finnas i materialet och att avsändaren äger materialet eller har obegränsad rätt att leverera det till Oras Ltd och att Oras Ltd kan publicera materialet utan kostnad och/eller lägga in materialet eller delar av det i sina egna produkter och/eller tjänster utan kostnad. Vidare åtar sig avsändaren att inte ställa några krav på Oras Ltd för det material som skickats av honom/henne. Oras Ltd kontrollerar inte innehållet i det material som skickas in av användarna av webbplatserna och har inget ansvar för detta. Oras Ltd kan efter eget godtycke och när som helst ta bort användarinskickat material från webbplatserna.

General terms and conditions of purchase

Download PDF