Jūsu grāmatzīmes
Search

Klienta vai piegādātāja personas datu apstrāde

Oras Group savas darbības ietvaros iegūst un apstrādā pašreizējo, bijušo un potenciālo klientu un piegādātāju, kā arī šādu klientu un piegādātāju darbinieku un pārstāvju (katra fiziska persona atsevišķi "datu subjekts") personas datus. Ar privātuma atrunu mēs vēlamies veicināt caurredzamību un parādīt, kā tiek apstrādāti attiecīgo datu subjektu personas dati. Personas datu pārzinis ir uzņēmums Oras Group, kam ir attiecīgās uzņēmējdarbības attiecības ar klientu vai piegādātāju un kura uzņēmējdarbībai tiek veikta personas datu apstrāde. Ja Jums rodas jebkādi jautājumi par klienta vai piegādātāja personas datu apstrādi, konsultējieties ar mūsu vietējo biroju vai nosūtiet e-pastu Oras Business gdpr@oras.com angļu vai somu valodā.

1.  Personas datu apstrāde

Personas dati galvenokārt tiek iegūti vai saskaņoti ar datu subjektu. Mēs varam arī apstrādāt personas datus, kas iegūti no datu subjekta pārstāvētā uzņēmuma, iestādēm un mūsu pārējiem sadarbības partneriem, piemēram, mūsu apakšuzņēmējiem, un no publiski pieejamiem avotiem, piemēram, tīmekļa vietnēm un tirdzniecības reģistriem. Personas dati ietver:

  • identifikācijas informāciju, piemēram, datu subjekta pārstāvētā uzņēmuma nosaukumu un viņa amatu;
  • kontaktinformāciju, piemēram, darba vietas adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi; un
  • personas datus, kas iegūti uzņēmējdarbības attiecībās, piemēram, attiecībā uz komunikācijām, informāciju, kas iekļauta pasūtījumos, informāciju par kampaņām, īpašiem piedāvājumiem, kopīgām darbībām vai jebkuru sadarbības veidu, kā arī informāciju, kas nepieciešama rēķinu izrakstīšanai un maksājumu veikšanai, piegādes nodrošināšanai, klienta un piegādātāju attiecību uzturēšanai un mūsu uzņēmējdarbības attīstīšanai.

2. Apstrādes juridiskais pamats un mērķi

Mēs apstrādājam personas datus, pamatojoties uz tās nepieciešamību mūsu likumīgo interešu vajadzībām, kas rodas, ja datu subjekts ir mūsu klients vai piegādātājs, vai mūsu juridisko saistību izpildei.

Personas dati tiek apstrādāti, lai izmeklētu un apspriestos ar potenciālajiem klientiem un piegādātājiem, sniegtu un apspriestu piedāvājumus, apstrādātu pasūtījumus, piegādātu mūsu klientiem produktus un pakalpojumus, kā arī saņemtu produktus un pakalpojumus no mūsu piegādātājiem, izrakstītu rēķinus, lai nosūtītu un izveidotu pavadzīmes, izstrādātu, ieviestu un uzturētu uzņēmējdarbības līgumus, ražotu un izpildītu ar šādiem nolīgumiem saistītās darbības, kā arī realizētu ar mūsu uzņēmējdarbību saistītās mārketinga komunikācijas.

3. Datu pārvietošana un atrašanās vieta

Nepieciešamības gadījumā mēs savas uzņēmējdarbības ietvaros pārsūtam personas datus mūsu grupas uzņēmumiem un sadarbības partneriem, piemēram, piegādes uzņēmumiem un mūsu tālākpārdevējiem.

Personas dati atrodas Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā. Mēs Jūs informēsim, ja būs nepieciešams pārsūtīt Jūsu datus ārpus ES/EEK.

4. Personas datu glabāšana

Mēs glabājam personas datus, cik ilgi tas ir nepieciešams (i) lai īstenotu un izpildītu attiecīgās vienošanās vai piedāvātu vai pieprasītu uzņēmējdarbības priekšlikumus no esošajiem un potenciālajiem klientiem un piegādātājiem; (ii) citiem likumīgiem mērķiem, kas saistīti ar esošajām vai potenciālajām uzņēmējdarbības attiecībām, piemēram, lai sagatavotu finanšu informāciju vai (iii) tiesību aktu ievērošanai. Ja attiecības ar attiecīgo klientu vai piegādātāju ir beigušās, mēs saglabājam personas datus, ja tie ir nepieciešami mūsu uzņēmējdarbībai, piemēram, mūsu līgumu arhīva uzturēšanai un iespējamu labojumu veikšanai.

Mēs arī glabājam personas datus, ja glabāšana ir nepieciešama, lai ievērotu juridisko saistību prasības, kurām esam pakļauti.

Kad personas datu glabāšana vairs nav nepieciešama, tie tiks izdzēsti vai droši anonimizēti.

5. Datu subjektu tiesības

Kā datu subjektam Jums ir tiesības mums pieprasīt:

  • piekļuvi saviem personas datiem;
  • savu personas datu labošanu vai dzēšanu;
  • apstrādes ierobežošanu;
  • neveikt apstrādi; un
  • saskaņā ar konkrētiem priekšnoteikumiem pārnest datus, kas nozīmē, ka varat saņemt savus mums sniegtos personas datus strukturētā, plaši izmantojamā un mašīnlasāmā formātā un pārsūtīt šādus datus citam pārzinim.

Ja apstrāde tiek veikta uz piekrišanas pamata, Jums kā datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes uz piekrišanas pamata likumību, kas tika veikta pirms piekrišanas atsaukšanas.

Jebkurš pieprasījums jāveic iepriekš norādītajai kontaktpersonai.

Darīsim visu iespējamo, lai izpildītu Jūsu pieprasījumu. Tomēr dažreiz mums ir jānoraida pieprasījumi, šādā gadījumā mēs Jūs informēsim par šāda atteikuma pamatu.

Ja uzskatāt, ka personas datu apstrāde neatbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas vai citu piemērojamo tiesību aktu prasībām, Jūs varat sazināties ar piemērojamo uzraudzības iestādi (piemēram, Somijā Somijas Datu aizsardzības ombudu), lai apstiprinātu Jūsu personas datu apstrādes atbilstību.