Jūsu grāmatzīmes
Search
Menu

Privātuma politika

Ja apmeklējat mūsu tīmekļa lapas vietnē www.Oras.com, mūsu tīmekļa serveris automātiski saglabā IP adresi, ko jums ir piešķīris interneta pakalpojumu sniedzējs, tīmekļa vietni, no kuras mūs apmeklējat, mūsu tīmekļa lapas, kuras apmeklējat, un datumu.  

Jums var lūgt sniegt personas informāciju. Atbilžu sniegšana uz šiem jautājumiem ir brīvprātīga.

Savas uzņēmējdarbības ietvaros Oras ievāc un apstrādā arī personas datus, kas attiecas uz esošajiem, bijušajiem un potenciālajiem klientiem un piegādātājiem, kā arī viņu darbiniekiem un pārstāvjiem. Šajā ziņā katra atsevišķa fiziska persona tiek uzskatīta par “datu subjektu”. Šīs privātuma politikas mērķis ir nodrošināt caurskatāmību un parādīt, kā tiek apstrādāti attiecīgo datu subjektu personas dati.

PĀRZINIS

Par jūsu personas datu apstrādi atbildīgais pārzinis:

Isometsäntie 2
P.O. Box 40
FI-26101 RAUMA
SOMIJA

Tālr. +358 2 83 161
Fakss: +358 2 831 6200

Ja jums ir jautājumi par personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties, izmantojot iepriekš minēto adresi, vai nosūtiet e-pastu uz GDPR@ORAS.COM.  

PERSONAS DATU APSTRĀDE

Personas dati lielākoties tiek ievākti tieši no datu subjekta vai ar viņa piekrišanu. Mēs varam apstrādāt arī personas datus, ko saņemam no uzņēmuma, kas pārstāv datu subjektu, no varas iestādēm un citiem mūsu sadarbības partneriem (piemēram, mūsu apakšuzņēmējiem) vai iegūstam no publiski pieejamiem avotiem (piemēram, tīmekļa vietnēm un komercreģistriem). Personas dati iekļauj:

 • identifikācijas datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, uzņēmumu, kas pārstāv datu subjektu, un viņa amatu;
 • kontaktinformāciju, piemēram, uzņēmuma adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi;
 • personas datus, kas iegūti darījumu attiecību laikā, piemēram, saziņu, pasūtījumos ietverto informāciju, informāciju par kampaņām, īpašiem piedāvājumiem, kopīgām darbībām vai sadarbību, kā arī informāciju, kas ir nepieciešama rēķinu izrakstīšanai un maksājumiem, piegāžu apstrādei, klientu un piegādātāju attiecību veicināšanai un mūsu uzņēmējdarbības attīstībai.

APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS UN NOLŪKI

Mēs apstrādājam personas datus, ciktāl tas ir nepieciešams, lai aizsargātu savas likumīgās intereses, kas rodas, kad datu subjekts ir mūsu klients vai piegādātājs vai rīkojas tā vārdā, vai tāda juridiska pienākuma izpildes nolūkos, kura ievērošana mums ir saistoša.

Personas dati tiek apstrādāti izpētei un sarunām ar potenciālajiem klientiem un piegādātājiem, lai iesniegtu un apspriestu piedāvājumus, apstrādātu pasūtījumus, piegādātu produktus un sniegtu pakalpojumus mūsu klientiem, kā arī saņemtu produktus un pakalpojumus no mūsu piegādātājiem, rēķinu sagatavošanas, nosūtīšanas un pavadzīmju izsniegšanas, uzņēmuma līgumu slēgšanas, ieviešanas un uzturēšanas nolūkos, kā arī lai organizētu un veiktu darbības šo līgumu tvēruma ietvaros un publicētu mārketinga paziņojumus par mūsu uzņēmējdarbību.

DATU NOSŪTĪŠANA UN GLABĀŠANAS VIETA

Savas uzņēmējdarbības ietvaros mēs pēc nepieciešamības varam nosūtīt personas datus mūsu grupas uzņēmumiem un sadarbības partneriem, piemēram, piegādātāju uzņēmumiem un izplatīšanas partneriem.

Personas dati paliek Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā. Ja jūsu personas datus pārsūtīsim uz vietu ārpus ES/EEZ, mēs par to jūs informēsim.

PERSONAS DATU SAGLABĀŠANA

Personas datus mēs glabājam tik ilgi, cik tas nepieciešams

 • attiecīgo uzņēmuma līgumu realizēšanai un izpildei vai esošo un potenciālo klientu un piegādātāju piedāvājumu un biznesa priekšlikumu iesniegšanai un lūgšanai, kā arī
 • citiem likumīgiem nolūkiem saistībā ar esošām vai potenciālām darījumu attiecībām, piemēram, finanšu datu sagatavošanu vai
 • likumu ievērošanu.

Ja attiecības ar konkrēto klientu vai piegādātāju tiek izbeigtas, mēs glabājam personas datus, ciktāl tas ir nepieciešams mūsu uzņēmējdarbībai, piemēram, mūsu līgumu arhīva uzturēšanas un sūdzību izskatīšanas nolūkos.

Turklāt. personas datus mēs paturam, ja tas ir paredzēts, lai izpildītu mūsu saistošos juridiskos pienākumus, piemēram, saistībā ar grāmatvedības uzskaiti.

Tiklīdz personas dati vairs nav jāsaglabā, tie tiek dzēsti vai droši anonimizēti.

SADARBĪBA AR KOMISIJAS DATU APSTRĀDĀTĀJIEM, KOPĪGI ATBILDĪGIEM PĀRZIŅIEM UN TREŠAJĀM PERSONĀM

Ja savas apstrādes ietvaros mēs izpaužam datus citām personām un uzņēmumiem (komisijas datu apstrādātājiem, kopīgi atbildīgajiem pārziņiem vai trešajām personām), pārsūtām viņiem šādus datus vai kā citādi piešķiram piekļuvi datiem, šāda darbība tiek veikta tikai uz likumīgas atļaujas pamata (piemēram, datu pārsūtīšana tādām trešajām personām kā maksājumu pakalpojumu sniedzējam ir nepieciešama līguma izpildes nolūkos), kur lietotāji ir snieguši savu piekrišanu, ja tas ir paredzēts juridiskajās saistībās vai pamatots uz mūsu likumīgajām interesēm (piemēram, pilnvarotu aģentu, tīmekļa mitinātāju u.c. iesaistīšanā).

Ciktāl mēs atklājam, pārsūtām vai kā citādi piešķiram piekļuvi citiem mūsu korporatīvās grupas uzņēmumiem, tas it īpaši notiek administratīvos nolūkos kā likumīgas intereses, turklāt balstoties uz atbilstīgu normatīvo atrunu.

DATU SUBJEKTU TIESĪBAS

Jums kā datu subjektam attiecībā uz sevi ir šādas tiesības:

 • tiesības uz informāciju par saviem personas datiem;
 • tiesības uz savu personas datu labošanu vai dzēšanu;
 • tiesības ierobežot apstrādi, kas attiecas uz jums;
 • tiesības iebilst pret apstrādi;
 • noteiktos apstākļos tiesības uz datu pārnesamību, proti, jūs varat saņemt personas datus, kas attiecas uz jums un kurus esat mums iesniedzis, strukturētā, vispārēji lietotā un mašīnlasāmā formātā, un šos datus varat nosūtīt citam pārzinim.

Ja sniedzāt piekrišanu apstrādei, jums kā datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šāda atsaukšana neietekmē pirms piekrišanas atsaukšanas veiktās apstrādes likumību.

Jebkurš pieteikums ir jāadresē iepriekš minētajam kontaktpunktam.

Mēs darīsim visu iespējamo, lai izpildītu jūsu vēlmes. Tomēr reizēm mums var arī nākties noraidīt jūsu pieteikumu. Šajā gadījumā paziņosim atteikuma iemeslus.

Ja uzskatāt, ka personas datu apstrādi neveicam saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas vai citu piemērojamo likumu nosacījumiem, varat vērsties kompetentā uzraudzības iestādē, lai noskaidrotu savu personas datu apstrādes piemērotību.

PIEKĻUVE JŪSU GALA IERĪČU INFORMĀCIJAS ATMIŅAI (SĪKFAILU LIETOŠANA)

Lai varētu ievērot jūsu izvēles, apmeklējot mūsu vietnes, un tādējādi nepārtraukti optimizēt saturu atbilstoši jūsu individuālajām vēlmēm, Oras izmanto sīkfailus. Sīkfaili ir mazi teksta faili, kas tiek saglabāti cietajā diskā. Tie ļauj identificēt datoru, bet neapkopo un nesaglabā jūsu personas datus. Sīkfaili neizraisa nekādu kaitējumu datoram un nevar saturēt vīrusus. Izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus, varat jebkurā laikā novērst sīkfailu saglabāšanu datorā. Tomēr dažos gadījumos tas var traucēt tīmekļa vietnes sniegumam.

Sīkfaili tiek izmantoti arī mūsu virtuālajai godīgas tirdzniecības apskatei, kas ir integrēta tīmekļa vietnes apkalpošanas zonā.

SĪKFAILU ADMINISTRĒŠANA

Lielākā daļa pārlūkprogrammu automātiski pieņem sīkfailus. Tomēr jūs varat noraidīt vai bloķēt sīkfailu lietošanu, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus. Sīkfailu deaktivizācijas metode katrā pārlūkprogrammā ir atšķirīga. Lūdzu, ņemiet vērā pārlūkprogrammas palīdzības funkciju. 

KLIENTA KONTS / REĢISTRĀCIJAS FUNKCIJA

Ja izveidojat klienta kontu pie mums, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, mēs apkopojam un glabājam datus, kurus ievadījāt reģistrējoties (piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi vai e-pasta adresi), tikai iepriekšējiem līgumpakalpojumiem, līguma izpildei vai klientu apkalpošanai (piemēram, lai sniegtu pārskatu par jūsu iepriekšējiem pasūtījumiem no mums vai varētu piedāvāt tā dēvēto piezīmju funkciju). Vienlaicīgi mēs pēc tam saglabājam IP adresi un jūsu reģistrācijas datumu un laiku. Protams, mēs šos datus nenododam trešajām personām.

Turpmākā reģistrācijas procesa ietvaros tiek saņemta jūsu piekrišana šai apstrādei, un izveidota atsauce uz šo Privātuma politiku. Dati, kurus mēs ievācam šajā saistībā, tiek izmantoti tikai jūsu klienta konta nodrošināšanai.

Ciktāl jūs piekrītat šai apstrādei, Datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta a apakšpunkts.

Ciktāl klienta konta atvēršana papildus kalpo pirmslīguma pasākumiem vai līguma izpildei, šīs apstrādes juridiskais pamats ir arī VDAR 6. panta 1. punkta b apakšpunkts.

Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, ko esat sniedzis klienta konta atvēršanai un uzturēšanai attiecībā uz nākotni, saskaņā ar VDAR 7. panta 3. punktu. Šai nolūkā jums ir mūs jāinformē tikai par piekrišanas atsaukšanu.

Šajā saistībā apkopotie dati tiek izdzēsti, tiklīdz apstrāde vairs nav nepieciešama. Tomēr šajā ziņā mums ir jāievēro nodokļu un komerctiesību saglabāšanas periodi.

GOOGLE ANALYTICS

Mūsu tīmekļa lapās tiek izmantots Google, Inc. (“Google”) nodrošinātais tīmekļa analīzes pakalpojums Google Analytics. Google Analytics izmanto sīkfailus, kas atbalsta mūsu tīmekļa vietņu lietošanas analīzi un selektīvu reklāmu rādīšanu, izmantojot atkārtotu mērķauditorijas atlasīšanu / atkārtotu mārketingu. Sīkfaila ģenerētā informācija par to, kā izmantojat mūsu tīmekļa vietnes, tiks pārsūtīta Google, un Google to saglabās serveros ASV. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu tīmekļa vietnēs Google Analytics kods tiek papildināts ar “gat._anonymizeIp();” lai nodrošinātu anonīmu IP adrešu vākšanu (tā dēvēto IP maskēšanu). Saistībā ar IP anonimizācijas aktivizēšanu mūsu tīmekļa vietnēs Google saīsinās IP adresi Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī citām Eiropas Ekonomikas zonas līguma pusēm. Tikai izņēmuma gadījumos uz Google serveriem tiks nosūtīta pilna IP adrese un Google serveri to saīsinās ASV. Mūsu vārdā Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietnes, apkopotu pārskatus par tīmekļa vietņu darbību un sniegtu mums citus pakalpojumus saistībā ar tīmekļa vietnes darbību un interneta lietošanu. Google nesaistīs jūsu IP adresi ar citiem Google Analytics rīcībā esošajiem datiem. Jūs varat novērst sīkfailu instalēšanu, atlasot atbilstīgus iestatījumus pārlūkprogrammā (skatiet iepriekš). Turklāt jūs varat novērst to, ka Google apkopo un izmanto sīkfaila ģenerētos datus, kas ir saistīti ar to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa lapas (iekļaujot jūsu IP adresi), lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas spraudni, kas ir pieejams šajā saitē: HTTPS://TOOLS.GOOGLE.COM/DLPAGE/GAOPTOUT?HL=DE. Papildinformāciju par to skatiet šeit: HTTP://WWW.GOOGLE.COM/INTL/DE/ANALYTICS/PRIVACYOVERVIEW.HTML(vispārīga informācija par Google Analytics un datu aizsardzību). Varat arī liegt datu vākšanu Google Analytics un Google Remarketing, noklikšķinot uz turpmāk norādītās saites. Tiek aktivizēts atteikšanās sīkfails, kas liedz ievākt jūsu datus, šīs vietnes turpmāko apmeklējumu reizēs: Google Analytics atspējošana Google Adwords atspējošana Mēs arī izmantojam Google Analytics, lai datus no AdWords novērtētu statistikas nolūkos. Ja nevēlaties to atļaut, varat to atspējot, izmantojot Advertising Settings Manager (HTTP://WWW.GOOGLE.COM/SETTINGS/ADS/ONWEB/?HL=DE).

Deaktivizēt Google Analytics

DEAKTIVIZĒT GOOGLE ADWORDS

Mēs arī izmantojam Google Analytics, lai datus no AdWords novērtētu statistikas nolūkos. Ja nevēlaties to atļaut, varat to atspējot, izmantojot Advertising Settings Manager (HTTP://WWW.GOOGLE.COM/SETTINGS/ADS/ONWEB/?HL=EN).

ATKĀRTOTA MĒRĶAUDITORIJAS ATLASĪŠANA / ATKĀRTOTS MĀRKETINGS

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas atkārtotas mērķauditorijas atlases tehnoloģijas, ko pārvalda citi pakalpojumu sniedzēji (piemēram, atkārtots mārketings, izmantojot Google Display Network). Izmantojot atkārtotu mērķauditorijas atlasīšanu, lietotāji, kuri jau ir izrādījuši interesi par mūsu zīmolu un mūsu produktiem, var tikt uzrunāti ar mērķtiecīgu reklamēšanu mūsu partneru tīmekļa vietnēs. Balstoties uz pētījumu rezultātiem, mēs zinām, ka personalizēta, ar interesēm saistīta reklamēšana lietotājiem ir interesantāka nekā reklamēšana bez personīgas atsauces. Izmantojot atkārtotu mērķauditorijas atlasīšanu, reklāmas tiek rādītas, par pamatu izmantojot uz sīkfailiem balstītu lietotāja iepriekšējo darbību analīzi. Protams, personas dati netiek saglabāti, kā arī atkārtotas mērķauditorijas atlasīšanas tehnoloģija tiek izmantota saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Ja jūs nepiekrītat reklāmu rādīšanai šādā formā, varat atspējot sīkfailus, izmantojot interneta pārlūkprogrammas iestatījumus, un/vai dzēst esošos sīkfailus. Varat arī paust nepiekrišanu uz sīkfailiem balstītai analīzei, kas būs spēkā nākotnē, savā gala ierīcē instalējot atteikšanās sīkfailu saskaņā ar turpmāk sniegto informāciju. Nekāda cita izmantošana vai pārsūtīšana trešajām personām nenotiek. 

GOOGLE MAPS

Savā tīmekļa vietnē mēs izmantojam Google Maps, lai rādītu mūsu atrašanās vietu, kā arī sniegtu norādes, kā mūs atrast. Šis ir pakalpojums, ko nodrošina Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV, turpmāk tekstā tikai “GoogleŠ”.

Ar šo sertifikāciju atbilstoši “ES un ASV privātuma vairogam" („EU-US PRIVACY SHIELD“) Google garantē, ka ASV datu apstrādes jomā tiek ievēroti arī ES piemērojamās datu aizsardzības atrunas.

Lai mūsu tīmekļa vietnē varētu parādīt noteiktus fontus, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, tiek izveidots savienojums ar Google serveri ASV.

Ja jūs izsaucat mūsu tīmekļa vietnē integrēto Google Maps komponentu, Google ar jūsu interneta pārlūkprogrammas starpniecību saglabā sīkfailu jūsu galiekārtā. Jūsu lietotāja iestatījumi un dati tiek apstrādāti, lai parādītu mūsu atrašanās vietu un sagatavotu norādes par to, kā mūs atrast. Šajā saistībā mēs nevaram izslēgt to, ka Google izmanto serverus ASV.

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f apakšpunkts. Mūsu likumīgās intereses ir optimizēt savas tīmekļa vietnes funkcionalitāti.

Izmantojot savienojumu ar Google, kas izveidots ar šiem līdzekļiem, Google var pārliecināties, no kuras tīmekļa vietnes tika nosūtīts jūsu pieprasījums un uz kuru IP adresi ir jānosūta norādījumi, kā mūs atrast.

Ja nepiekrītat šai apstrādei, jums ir iespēja novērst sīkfailu instalēšanu, izmantojot atbilstīgos iestatījumus jūsu interneta pārlūkprogrammā. Sīkāku informāciju šajā saistībā skatiet sadaļā “Sīkfaili”.

Turklāt uz Google Maps un arī caur Google Maps iegūtās informācijas izmantošanu attiecas GOOGLE LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI un GOOGLE MAPS UZŅĒMUMA NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI.

Papildus Google piedāvā papildinformāciju šeit:

HTTPS://ADSSETTINGS.GOOGLE.COM/AUTHENTICATED

HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY.

GOOGLE RECAPTCHA

Savā tīmekļa vietnē mēs izmantojam Google reCAPTCHA, lai pārbaudītu automātiskās piekļuves (piemēram, ar tā dēvēto robotu starpniecību) mijiedarbības mūsu vietnēs un izvairītos no tām. Šis ir pakalpojums, ko nodrošina Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV, turpmāk tekstā tikai “GoogleŠ”.

Ar šo sertifikāciju atbilstoši “ES un ASV privātuma vairogam" („EU-US PRIVACY SHIELD“) Google garantē, ka ASV datu apstrādes jomā tiek ievēroti arī ES piemērojamās datu aizsardzības atrunas.

Izmantojot šo pakalpojumu, Google var noteikt, no kuras tīmekļa vietnes tiek nosūtīts pieprasījums, kā arī no kuras IP adreses jūs izmantojat tā dēvēto reCAPTCHA ievades lodziņu. Papildus jūsu IP adresei Google, iespējams, reģistrēs arī citu informāciju, kas nepieciešama, lai piedāvātu un nodrošinātu šī pakalpojuma sniegšanu.

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f apakšpunkts. Mūsu likumīgās intereses ir mūsu tīmekļa vietnes drošība, kā arī nevēlamas, automatizētas piekļuves novēršana surogātpasta vai tamlīdzīgā formā.

Sadaļā

HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY

Google piedāvā plašāku informāciju par lietotāja datu apstrādi kopumā.

GOOGLE FONTI

Savā tīmekļa vietnē mēs izmantojam Google fontus, lai parādītu ārējus fontus. Šis ir pakalpojums, ko nodrošina Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV, turpmāk tekstā tikai “GoogleŠ”.

Ar šo sertifikāciju atbilstoši “ES un ASV privātuma vairogam" („EU-US PRIVACY SHIELD“) Google garantē, ka ASV datu apstrādes jomā tiek ievēroti arī ES piemērojamās datu aizsardzības atrunas.

Lai mūsu tīmekļa vietnē varētu parādīt noteiktus fontus, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, tiek izveidots savienojums ar Google serveri ASV.

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f apakšpunkts. Mūsu likumīgās intereses ir mūsu tīmekļa vietnes optimizācija un komercdarbība.

Izmantojot savienojumu ar Google, kas izveidots, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, Google var noteikt, no kuras tīmekļa vietnes tika nosūtīts jūsu pieprasījums un uz kuru IP adresi ir jāpārsūta fonta attēlojums.

Sadaļā

HTTPS://ADSSETTINGS.GOOGLE.COM/AUTHENTICATED

HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY

Google sniedz papildinformāciju, it īpaši par datu izmantojuma novēršanas iespējām.

HOTJAR (UZVEDĪBAS TIEŠSAISTĒ IZSEKOŠANA)

Mēs izmantojam HOTJAR, lai labāk izprastu lietotāju vajadzības un optimizētu šo pakalpojumu un pieredzi. Hotjar ir tehnoloģiju pakalpojums, kas palīdz labāk izprast lietotāju pieredzi (piemēram, cik ilgu laiku viņi pavada konkrētās lapās, uz kurām saitēm izvēlas noklikšķināt, kas lietotājiem patīk vai nepatīk), un tas mums ļauj izveidot un uzturēt savu pakalpojumu ar lietotāju atsauksmēm. Hotjar izmanto sīkfailus un citas tehnoloģijas, lai apkopotu datus par mūsu lietotāju uzvedību un viņu ierīcēm (it īpaši ierīces IP adresi (tiek tverta un saglabāta tikai anonimizētā formā), ierīces ekrāna izmēru, ierīces veidu (unikālajiem ierīces identifikatoriem), pārlūkprogrammas informāciju, ģeogrāfisko atrašanās vietu (tikai valsti), izvēlēto valodu, kas tiek izmantota mūsu tīmekļa vietnes parādīšanai). Hotjar saglabā šo informāciju pseidonimizētā lietotāja profilā. Ne Hotjar, ne mēs nekad neizmantosim šo informāciju, lai identificētu atsevišķus lietotājus vai to saskaņotu ar citiem datiem par individuālo lietotāju. Papildinformāciju, lūdzu, skatiet Hotjar privātuma politikā, noklikšķinot uz  ŠĪS SAITES.

Varat atteikties no lietotāja profila izveidošanas, Hotjar datu par to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, glabāšanas un Hotjar izsekošanas sīkfailu izmantošanas citās tīmekļa vietnēs, sekojot šai ATTEIKŠANĀS SAITEI.

SOCIĀLIE TĪKLI (FACEBOOK PIXEL, YOUTUBE U.C.) 

FACEBOOK, GOOGLE+ UN YOUTUBE 

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantoti sociālo tīklu spraudņi no Facebook un Google (Google+ un YouTube). Tas attiecas uz funkcionalitāti, ko piedāvā ASV-Amerikas uzņēmumi Facebook un Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV (“Google”)). 

Apmeklējot lapu, kurā ir šāds spraudnis, jūsu pārlūkprogramma izveido savienojumu ar Facebook vai Google, un saturs tiek ielādēts no šīm lapām. Tas nozīmē, ka Facebook un Google var izsekot jūsu apmeklējumu šajā lapā, pat ja jūs aktīvi neizmantojat sociālā spraudņa funkciju. Ja jums ir Facebook vai Google konts, varat izmantot šādu sociālo spraudni, lai kopīgotu informāciju ar draugiem. Oras Ltd. neietekmē spraudņu saturu un informācijas pārsūtīšanu. 

Izmantojot mūsu izmantoto Facebook Pixel, Facebook saņem informāciju, ka esat apmeklējis mūsu lapu, izmantojot savu IP adresi, lai apmeklējumu varētu saistīt ar jūsu lietotāja kontu. Mēs varam izmantot iegūto informāciju, lai izvietotu Facebook reklāmas. Ar šo paziņojam, ka mēs kā lapu nodrošinātājs nesaņemam nekādu informāciju par pārsūtīto datu saturu un to, kā tos izmanto Facebook. Ja nevēlaties, lai dati tiktu apkopoti, izmantojot pielāgoto auditoriju, varat atspējot funkciju šeit. 

Facebook un Google savās tīmekļa vietnēs sniedz detalizētu informāciju par jūsu datu apjomu, veidu, mērķi un turpmāko apstrādi. Papildinformāciju par savām tiesībām un privātuma aizsardzības opciju iestatīšanas opcijām skatiet šeit: 

Facebook privātuma politika: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ABOUT/PRIVACY

Google privātuma politika: HTTP://WWW.GOOGLE.COM/INTL/DE/POLICIES/PRIVACY

TWITTER

Šajā tīmekļa vietnē ir iekļautas arī funkcijas, kas attiecas uz pakalpojumu Twitter. Šīs funkcijas nodrošina Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ASV (“Twitter”). Izmantojot Twitter un “pārtvītošanas” funkciju, Oras Ltd. tīmekļa vietnes, kuras apmeklējat, ir saistītas ar jūsu Twitter kontu un darītas zināmas citiem lietotājiem. Tas ietver arī datu pārsūtīšanu uz Twitter. Šajā nolūkā jūsu interneta pārlūkprogramma izveido tiešu savienojumu ar Twitter serveriem un pārsūta datus uz Twitter. Ar šo mēs paziņojam, ka nesaņemam nekādu informāciju par pārsūtīto datu saturu un to, kā tos izmanto Twitter. Papildinformāciju skatiet Twitter privātuma politikā: HTTPS://TWITTER.COM/PRIVACY. Savus Twitter datu aizsardzības iestatījumus varat mainīt konta iestatījumos šeit: HTTPS://TWITTER.COM/ACCOUNT/SETTINGS.

INSTAGRAM

Šajā tīmekļa vietnē ir integrēti arī sociālā tīkla Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ASV (“Instagram”) spraudņi. Jūs varat atpazīt Instagram spraudni, izmantojot mūsu tīmekļa lapas pogu Instagram. Noklikšķinot uz pogas Instagram, kamēr esat pieslēdzies savam Instagram kontam, varat saistīt mūsu lapu saturu ar savu Instagram profilu. Tādējādi Instagram var saistīt jūsu apmeklējumu mūsu lapā ar jūsu lietotāja kontu. Ar šo mēs paziņojam, ka nesaņemam nekādu informāciju par pārsūtīto datu saturu un to, kā tos izmanto Instagram. Papildinformāciju skatiet Instagram privātuma politikā šeit: HTTP://INSTAGRAM.COM/ABOUT/LEGAL/PRIVACY/.

PINTEREST

Šajā tīmekļa vietnē ir integrēti arī sociālā tīkla Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, ASV (“Pinterest”) spraudņi. Izmantojot pogu Piespraust mūsu tīmekļa lapā, varat atpazīt Pinterest spraudni. Ja esat pieteicies savā Pinterest kontā un noklikšķināt uz pogas Piespraust, varat saistīt mūsu lapu saturu ar savu Pinterest profilu. Tādējādi Pinterest var saistīt jūsu apmeklējumu mūsu lapā ar jūsu lietotāja kontu. Ar šo mēs paziņojam, ka nesaņemam nekādu informāciju par nosūtīto datu saturu un to, kā Pinterest tos izmanto. Papildinformāciju skatiet Pinterest paziņojumā par datu aizsardzību: HTTP://ABOUT.PINTEREST.COM/DE/PRIVACY.

WHATSAPP

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantota arī WhatsApp kopīgošanas poga. Ar šīs pogas palīdzību jūs varat kopīgot Oras Ltd. saturu, izmantojot WhatsApp lietotni savā mobilajā tālrunī. Šī poga ir hipersaite. Vienkārša pogas klātbūtne šajā tīmekļa lapā pati par sevi izraisa jebkādu personas datu pārsūtīšanu WhatsApp operatoram vai trešajām personām. Tiklīdz izmantojat pogu WhatsApp, WhatsApp operators saņem informāciju par to, kāds saturs tiek kopīgots un ka poga ir izmantota šajā tīmekļa vietnē. Papildinformāciju par WhatsApp operatora datu izmantošanas politiku skatiet operatora paziņojumā par datu aizsardzību: HTTPS://WWW.WHATSAPP.COM/LEGAL/#PRIVACY.

VIMEO

Video prezentēšanai mēs savā lietotnē izmantojam “Vimeo”. Šo pakalpojumu nodrošina Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, Ņujorka, Ņujorka, 10011, ASV, turpmāk tekstā tikai “Vimeo”.

Dažos gadījumos lietotāja datu apstrāde tiek veikta Vimeo serveros ASV. Tomēr, veicot sertifikāciju saskaņā ar “ES un ASV privātuma vairogu” („EU-US PRIVACY SHIELD“), Vimeo garantē, ka ES piemērojamās datu aizsardzības atrunas tiek ievērotas arī tad, kad dati tiek apstrādāti ASV.

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f apakšpunkts. Mūsu likumīgās intereses ir mūsu tīmekļa vietnes kvalitātes uzlabošana.

Ja apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes lapu, kurā ir ievietots video, tiek izveidots savienojums ar Vimeo serveriem ASV, lai prezentētu video. Tehnisku iemeslu dēļ Vimeo ir jāapstrādā jūsu IP adrese. Turklāt tiek reģistrēts mūsu tīmekļa vietņu apmeklējuma datums un laiks.

Ja esat pieteicies Vimeo tajā pašā laikā, kad apmeklējat kādu no mūsu tīmekļa vietnēm, kurā ir iestrādāts Vimeo video, tad Vimeo šādā veidā savākto informāciju, iespējams, var piešķirt jūsu personīgajam lietotāja kontam. Ja vēlaties to novērst, jums ir jāatsakās no Vimeo pirms mūsu tīmekļa vietnes apmeklēšanas vai attiecīgi jāiestata savs lietotāja konts Vimeo.

Funkcionalitātes un lietošanas analīzes nolūkos Vimeo izmanto tīmekļa analīzes pakalpojumu Google Analytics. Izmantojot Google Analytics, sīkfaili tiek saglabāti jūsu galiekārtā ar jūsu interneta pārlūkprogrammas starpniecību, un Google tiek pārsūtīta informācija par to mūsu tīmekļa vietņu izmantošanu, kurās ir iestrādāts Vimeo video. Nevar izslēgt, ka Google šo informāciju apstrādā ASV.

Ja nepiekrītat šai apstrādei, jums ir iespēja novērst sīkfailu instalēšanu, izmantojot atbilstīgos iestatījumus jūsu interneta pārlūkprogrammā. Sīkāku informāciju šajā saistībā skatiet sadaļā “Sīkfaili”.

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f apakšpunkts. Mūsu likumīgās intereses ir mūsu tīmekļa vietnes kvalitātes uzlabošana un Vimeo likumīgās intereses, kas attiecas uz lietotāju rīcības statistisku analizēšanu optimizācijas un mārketinga nolūkos.

Par datu ievākšanu un izmantošanu, kā arī par jūsu tiesībām un iespējām aizsargāt savu privāto sfēru Vimeo sniedz papildinformāciju šeit:

HTTP://VIMEO.COM/PRIVACY

IZRAKSTĪŠANĀS

Iepriekš izrakstoties no sociālo tīklu nodrošinātajiem kontiem un dzēšot instalētos sīkfailus, jūs varat neļaut sociālajiem tīkliem saistīt informāciju, kas par jums ir ievākta, apmeklējot Oras Ltd., ar jūsu lietotāja kontu attiecīgajā sociālajā tīklā. Ja nevēlaties, lai sociālie tīkli saistītu ievāktos datus tieši ar jūsu profilu, pirms mūsu tīmekļa vietnes apmeklēšanas atsakieties no attiecīgajiem sociālajiem tīkliem. Varat arī pilnībā novērst spraudņu ielādi, izmantojot pārlūkprogrammas pievienojumprogrammas, piemēram, tādu skriptu bloķētāju kā “NoScript”. Skatiet to šeit: HTTP://NOSCRIPT.NET.

DARBA REKLĀMAS / TIEŠSAISTES PIETEIKUMI, IZMANTOJOT HR4YOU

Ātriem un ērtiem pieteikumiem, lūdzu, izmantojiet mūsu tiešsaistes pieteikumu rīku. Protams, informāciju, kuras mums nosūtāt tiešsaistes pieteikuma veidlapā, mēs izmantojam tikai un vienīgi jūsu pieteikuma apstrādei un nododam tikai Oras Group uzņēmumu ietvaros. Jūsu kontaktinformāciju un pieteikuma datus mēs saglabājam pieteikšanās procedūras laikā. Ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc pieteikšanās procedūras beigām pieteikuma informācija tiek izdzēsta, ja vien jūs pats neorganizējat izdzēšanu pēc saviem ieskatiem. Tiešsaistē pārsūtot jūsu pieteikuma iesniedzēja datus, mēs izmantojam šifrēšanas procesu, lai datus aizsargātu pret nesankcionētu piekļuvi (skatiet tālāk). Lūdzu, ņemiet vērā, ka pieteikumi, kurus mums nosūtāt pa e-pastu, mums tiek pārsūtīti nešifrēti un tāpēc tiek tieši izdzēsti. Mēs iesakām izmantot tiešsaistes pieteikumu rīku.

TIEŠSAISTES TIKŠANĀS PIEŠĶIRŠANA, IZMANTOJOT TIMIFY

TIMIFY - TerminApp GmbH, Balanstraße 73, Gebäude Nr. 24, 3. OG, 81541 Minhene, Vācija (TIMIFY), nodrošina tiešsaistes tikšanās risinājumu, kas ir integrēts mūsu tīmekļa vietnē. Ja piesakāties uz tikšanos mūsu praksē, izmantojot Timify, Timify apkopo jūsu personas datus. Saistībā ar piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem uzņēmums Timify piešķir lielu nozīmi “datu aizsardzības ievērošanai, visaugstākās datu drošības garantijai un caurskatāmībai datu apstrādē”.

Izmantojot šīs saites varat sīkāk apskatīt uzņēmuma Timify Privātuma politiku:

UZŅĒMUMA TIMIFY PRIVĀTUMA POLITIKA

UZŅĒMUMA TIMIFY PAZIŅOJUMS SASKAŅĀ AR ES VDAR

VIRTUĀLAIS IZSTĀŽU STENDS AR FAIRFLEXX

Fairflexx Digital GmbH, Gutenbergstrasse 11, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Vācija, ir programmatūras risinājumu pakalpojumu nodrošinātājs gadatirgu pasākumos un pārvalda virtuālo gadatirgu stendu risinājumu, kas ir integrēts mūsu tīmekļa vietnē. Kā daļu no piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem Fairflexx piešķir lielu nozīmi “datu aizsardzības regulējumu ievērošanai, visaugstākās datu drošības garantijai un caurskatāmībai datu apstrādē”.

Izmantojiet šīs saites, lai detalizēti skatītu Fairflexx privātuma politiku:

FAIRFLEXX PRIVACY POLICY

Kontaktinformācijas veidlapu virtuālajā gadatirgus stendā izmanto klientu un ieinteresēto personu pieprasījumu apstrādei. Dati tiek glabāti pieprasījumu apstrādes administratīvajos nolūkos un apstrādāti, pamatojoties uz likumu prasībām. Tāpat brošūras pasūtījuma veidlapā esošie personas dati tiks glabāti administratīviem nolūkiem un atbilstīgi apstrādāti, pamatojoties uz likumīgām interesēm saskaņā ar VDAR 6. panta 1.f punktu. Lietotāji var jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei. Lietotājiem ir arī tiesības pieprasīt šo datu dzēšanu, tiklīdz viņu pieprasījums ir izskatīts.

Pakalpojums Google Analytics tiek izmantots, lai izsekotu preferences un pārlūkošanas paradumus virtuālajā gadatirgus stendā. Šeit netiek izmantots atsevišķs izsekošanas rīks.

INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Abonējot Oras informatīvo izdevumu, jūs paziņojat, ka piekrītat savu ievadīto personas datu izmantošanai, lai informatīvo izdevumu saņemtu individuāli e-pastā. Abonēšanas process iekļauj papildu apstiprinājuma ziņojumu, kurā ir saite uz galīgo reģistrāciju (dubultā piekrišana), lai nodrošinātu, ka jūs nepārprotami vēlaties saņemt e-pasta ziņojumus. Šādu piekrišanu jūs varat bez maksas atsaukt jebkurā laikā, informatīvajā izdevumā noklikšķinot uz pogas “Atteikties no abonēšanas” un izpildot pēc tam parādītās norādes. Darbība stāsies spēkā nākotnē.

PĒDĒJOREIZ PĀRSKATĪTS: 2020. gada 15. augustā

Norādām, ka šis paziņojums var tikt paplašināts vai mainīts jebkurā laikā, pamatojoties uz juridiskām vai citām prasībām.