Kliendi isikuandmete töötlemine

Oras Oy (äriregistri kood 1988049-0, edaspidi Oras või meie) omandab ja töötleb oma praeguste, varasemate ja uute potentsiaalsete klientide ning selliste klientide töötajate ja esindajate isikuandmeid (iga füüsiline isik eraldi edaspidi kui andmesubjekt). Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teatega tahame edendada läbipaistvust ja näidata, kuidas isikuandmeid töödeldakse osana meie äritegevusest klientidega. Kui teil tekib küsimusi seoses kliendi isikuandmete töötlemise kohta, võtke ühendust meie kohaliku esindusega.

 1. Isikuandmete töötlemine

Isikuandmeid kogutakse peamiselt andmesubjektilt või kokkuleppel andmesubjektiga. Me võime isikuandmeid koguda ka andmesubjekti poolt esindatavalt ettevõttelt, samuti ametiasutustelt ja meie teistelt koostööpartneritelt, näiteks alltöövõtjatelt, ning internetilehekülgedelt ja muudest avalikult kättesaadavatest allikatest, näiteks äriregistrist. Isikuandmeteks on:

 • tuvastusteave, nagu andmesubjekti nimi, tema poolt esindatav ettevõte ja ametikoht;
 • kontaktandmed, nagu töökoha aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • kliendisuhtega kaasnevad isikuandmed, nagu sidevahendid, ostutellimustes sisalduvad andmed ja arveldusteave, mis on vajalikud tarneteks või muuks kliendiga seotud tegevuseks.
 1. Andmetöötluse sihtotstarve ja õiguslik alus

Me töötleme teie isikuandmeid vastavalt vajadusele meie õigustatud huvi korral, mis tekib siis, kui andmesubjekt on meie klient või meie kliendi teenistuses, või seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Isikuandmeid töödeldakse uute potentsiaalsete klientide uurimise ja nendega läbirääkimiste pidamise eesmärgil, samuti pakkumiste tegemiseks, meie klientidelt toodete/teenuste tellimiseks ja omandamiseks, arvete tasumiseks, saadetise lähetamiseks ja saatelehe koostamiseks, tarnelepingute koostamiseks, jõustamiseks ja säilitamiseks ning selliste lepingutega seotud mis tahes tegevuste koostamiseks ja täitmiseks.

 1. Andmete asukoht ja nende edastamine

Osana äritegevusest võime teie isikuandmed vajaduse korral edastada ka meie kontserni kuuluvatele ettevõtetele ja koostööpartneritele, näiteks kullerfirmadele ja edasimüüjatele.

Teie isikuandmed asuvad Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonnas. Teavitame teid, kui tekib vajadus teie isikuandmete edastamiseks väljaspoole ELi/EMPd.

 1. Isikuandmete säilitamine

Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik (i) asjaomase kliendilepingu rakendamiseks ja täitmiseks või pakkumiste ja äriettepanekute tegemiseks olemasolevatele või uutele potentsiaalsetele klientidele ning (ii) muude olemasolevate või uute potentsiaalsete kliendisuhetega seotud õigustatud eesmärkide saavutamiseks. Kliendisuhte lõppedes säilitame teie isikuandmeid, kui see on vajalik meie äritegevuste jaoks, näiteks lepingute arhiiviregistri pidamiseks ning võimalike kaebuste käsitlemiseks.

Säilitame teie isikuandmeid seadusest tulenevate kohustuste, nt raamatupidamiskohustuse täitmiseks.

Teie isikuandmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks, kui nende säilitamine ei ole enam vajalik.

 1. Andmesubjektide õigused

Andmesubjektina on teil õigus:

 • nõuda teavet oma isikuandmete kohta;
 • nõuda oma isikuandmete parandamist või kustutamist;
 • nõuda teiega seotud andmete töötlemise piiramist;
 • esitada vastuväiteid töötlemisele;
 • teatavatel tingimustel nõuda andmete ülekandmist, st võite saada oma isikuandmed, mille olete meile edastanud, struktureeritult, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale.

Kui töötlemine põhineb nõusolekul, on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tühistada. Pange tähele, et teie nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusolekupõhise töötlemise seaduslikkust, mis toimub enne teie nõusoleku tühistamist.

Kõik taotlused tuleb teha eespool sätestatud kontaktandmetel.

Teeme kõik endast oleneva teie taotluse täitmiseks, ent mõnikord peame teie taotluse tagasi lükkama, millisel juhul teavitame teid sellise keeldumise alusest.

Kui leiate, et meie isikuandmete töötlemine ei vasta isikuandmete kaitse üldmäärusele või muude kohaldatavate õigusaktide nõuetele, võite pöörduda Soome/riikliku andmekaitseasutuse poole, et kinnitada oma isikuandmete töötlemise asjakohasust.