Jūs pažymėjote
Ieškoti
Menu

Privatumo politika

Kai apsilankote mūsų svetainės www.Oras.com puslapiuose, mūsų svetainė automatiškai išsaugo jūsų interneto paslaugos teikėjo jums priskirtą IP adresą, svetainę, iš kurios pas mus apsilankėte, mūsų svetainės puslapius, kuriuose apsilankėte, ir datą.  

Galite būti paprašyti pateikti asmens informaciją. Atsakyti į šiuos klausimus neprivaloma.

Vykdydama verslo veiklą „Oras“ taip pat renka ir apdoroja asmens duomenis, susijusius su esamais, buvusiais ir galimais klientais ir tiekėjais, taip pat susijusius su jų darbuotojais ir atstovais. Šiuo požiūriu, kiekvienas fizinis asmuo atskirai yra laikomas „duomenų subjektu“. Šia Privatumo politika siekiama užtikrinti skaidrumą ir parodyti, kaip apdorojami atitinkamų duomenų subjektų asmens duomenys.

VALDYTOJAS

Duomenų valdytojas, atsakingas už jūsų asmens duomenų apdorojimą, yra:

Isometsäntie 2
P.O. Box 40
FI-26101 RAUMA
SUOMIJA

Tel.: +358 2 83 161
Faks.: +358 2 831 6200

Jei turite kokių nors klausimų dėl asmens duomenų apdorojimo, susisiekite pirmiau nurodytu adresu arba atsiųskite mums el. laišką adresu GDPR@ORAS.COM.  

ASMENS DUOMENŲ APDOROJIMAS

Asmens duomenys daugiausia renkami tiesiogiai iš duomenų subjekto arba turint jo sutikimą. Taip pat galime apdoroti asmens duomenis, kuriuos gauname iš įmonės, atstovaujančios duomenų subjektui, iš institucijų ir kitų mūsų bendradarbiavimo partnerių (pvz., mūsų subrangovų) arba kuriuos gauname iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., svetainių ir prekybos registrų). Asmens duomenims priskiriama:

 • identifikaciniai duomenys, kaip antai vardas, pavardė, įmonė, kuriai atstovauja duomenų subjektas, ir jo pareigos;
 • kontaktiniai duomenys, kaip antai verslo adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas, ir
 • asmens duomenys, įgyti palaikant verslo ryšius, kaip antai komunikacija, užsakymuose esantys duomenys, informacija apie kampanijas, specialius pasiūlymus, bendrą veiklą arba bendradarbiavimą, taip pat būtini sąskaitoms faktūroms išrašyti ir apmokėti duomenys, pristatymų apdorojimui, klientų priežiūrai ir tiekėjų ryšiams bei mūsų verslo plėtrai reikalingi duomenys.

APDOROJIMO TEISINIS PAGRINDAS IR TIKSLAS

Kiek būtina, apdorojame asmens duomenis siekdami apsaugoti mūsų teisėtus interesus, atsirandančius, kai duomenų subjektas yra mūsų klientas arba tiekėjas, arba kai jis veikia pastarojo vardu, arba siekdami vykdyti teisinį įpareigojimą, kurio privalome laikytis.

Asmens duomenys yra apdorojami vykdant tiriamuosius darbus ir derybas su galimais klientais ir tiekėjais, siekiant pateikti pasiūlymus ir derėtis dėl jų, tvarkyti užsakymus, pristatyti produktus ir teikti paslaugas mūsų klientams, ir taip pat priimti produktus ir paslaugas iš mūsų tiekėjų, siekiant išrašyti sąskaitas faktūras, vykdyti siuntimus ir išrašyti išsiuntimo pranešimus, sudaryti, įgyvendinti ir tvarkyti verslo susitarimus, organizuoti ir vykdyti veiklą pagal tokius susitarimus, taip pat siekiant skelbti rinkodaros pranešimus apie mūsų verslo operacijas.

DUOMENŲ PERDAVIMAS IR LAIKYMO VIETA

Vykdydami verslo veiklą galime, jei taikoma, perduoti asmens duomenis priklausančioms mūsų grupei įmonėms ir mūsų bendradarbiavimo partneriams, pavyzdžiui, tiekėjų įmonėms ir platinimo partneriams.

Asmens duomenys lieka Europos Sąjungoje (ES) arba Europos ekonominėje erdvėje (EEE). Jei perduosime jūsų asmens duomenis į vietą už ES ar EEE ribų, informuosime jus apie tai.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Mes saugome asmens duomenis, kol jie reikalingi:

 • atitinkamiems verslo susitarimams įgyvendinti arba vykdyti, arba pateikti ir siūlyti pasiūlymus bei verslo pasiūlymus, gaunamus iš esamų ir potencialių klientų ir tiekėjų, ir
 • kitais teisėtais tikslais, susijusiais su esamais arba potencialiais verslo ryšiais, kaip antai, pvz., finansinių duomenų rengimas, arba
 • siekiant laikytis įstatymo.

Jei ryšiai su atitinkamu klientu arba tiekėju nutrūksta, asmens duomenis saugosime, kol tai bus būtina dėl mūsų verslo veiklos, pvz., siekiant pildyti mūsų sutarčių archyvą ir siekiant tvarkyti kokius nors skundus.

Taip pat asmens duomenis saugome, jei taip nustatyta daryti siekiant vykdyti teisinius įpareigojimus, kuriais esame saistomi, pvz., dėl apskaitos įrašų.

Kai tik taps nebebūtina saugoti asmens duomenis, jie bus panaikinti arba saugiai anoniminti.

BENDRADARBIAVIMAS SU ĮGALIOTAIS DUOMENŲ TVARKYTOJAIS, BENDRAI ATSAKINGAIS VALDYTOJAIS IR SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

Jei vykdydami apdorojimą atskleidžiame duomenis kitiems asmenims ir įmonėms (įgaliotiems duomenų tvarkytojams, bendrai atsakingiems valdytojams arba trečiosioms šalims), perduodame jiems tokius duomenis arba kitaip suteikiame jiems prieigą prie duomenų, tai darome remdamiesi teisės aktuose numatytu leidimu (pvz., jei būtina perduoti duomenis trečiosioms šalims, kaip antai mokėjimo paslaugų teikėjui, siekiant vykdyti sutartį), jei naudotojai yra davę savo sutikimą, jei tai yra numatyta teisės aktų įpareigojimuose arba remiantis mūsų teisėtais interesais (pvz., įtraukiant įgaliotus agentus, saitynų svetainių prieglobos teikėjus ir kt.).

Jei atskleidžiame, perduodame arba kitaip suteikiame prieigą kitoms įmonėms, priklausančioms mūsų įmonių grupei, tai konkrečiai darome administraciniais tikslais, siekdami teisėto intereso ir, be to, remdamiesi atitinkama teisės aktuose numatyta nuostata.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Būdamas duomenų subjektu ir bendraudamas su mumis, jūs turite šias teises:

 • teisę į informaciją apie jūsų asmens duomenis;
 • teisę ištaisyti arba panaikinti savo asmens duomenis;
 • teisę apriboti susijusį su jumis apdorojimą;
 • teisę prieštarauti apdorojimui ir
 • tam tikromis aplinkybėmis teisę į duomenų perkeliamumą, t. y. galite gauti susijusius su jumis asmens duomenis, kuriuos galbūt esate mums pateikę, struktūrizuotu, bendrai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir galite perduoti šiuos duomenis kitam valdytojui.

Jei buvo gautas jūsų sutikimas dėl apdorojimo, turite, kaip duomenų subjektas, teisę bet kada atsiimti savo sutikimą. Atkreipkite dėmesį, kad apdorojimo, atlikto prieš atsiimant sutikimą, teisėtumo šis atsiėmimas nepakeičia.

Bet koks pareiškimas turi būti adresuojamas pirmiau minėtam ryšių punktui.

Stengsimės kuo geriau įvykdyti jūsų pageidavimą. Tačiau kai kada mums gali tekti atsisakyti patenkinti jūsų prašymą. Tokiu atveju informuosime jus apie mūsų atsisakymo priežastis.

Jei, jūsų nuomone, asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento arba kitų taikomų įstatymų nuostatų, galite kreiptis į kompetentingą priežiūros instituciją siekdami išsiaiškinti jūsų asmens duomenų apdorojimo tinkamumą.

PRIEIGA PRIE JŪSŲ GALINIŲ ĮRENGINIŲ INFORMACIJOS ATMINTIES (SLAPUKŲ NAUDOJIMAS)

Tam, kad „Oras“ galėtų stebėti, kam teikiate pirmenybę lankydamiesi mūsų svetainėse, ir nuolat optimizuoti turinį pagal jūsų individualius norus, naudojame slapukus. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie išsaugomi jūsų kietajame diske. Jie leidžia atpažinti jūsų kompiuterį, bet nerenka ir neišsaugo jokių jūsų asmens duomenų. Slapukai nedaro jokios žalos jūsų kompiuteriui ir juose nebūna virusų. Galite bet kada uždrausti išsaugoti slapukus savo kompiuteryje pakeitę savo naršyklės nuostatas. Tačiau kai kuriomis aplinkybėmis tai gali kliudyti veikti svetainei.

Slapukai taip pat naudojami mūsų virtualios prekybos mugės gidui, kuris yra integruotas į svetainės aptarnavimo vietą.

SLAPUKŲ ADMINISTRAVIMAS

Dauguma naršyklių automatiškai priima slapukus. Tačiau galite atmesti slapukus arba blokuoti jų naudojimą pakeitę savo naršyklės nuostatas. Slapukų pasyvinimo būdas kiekvienoje naršyklėje kitoks. Atkreipkite dėmesį į savo naršyklės „pagalbos funkciją“. 

KLIENTO PASKYRA / REGISTRAVIMO FUNKCIJA

Jei susikuriate kliento paskyrą pasinaudodami mūsų svetaine, rinksime ir laikysime duomenis, kuriuos įrašote registruodamiesi (t. y., pavyzdžiui, jūsų vardą ir pavardę, jūsų adresą arba jūsų el. pašto adresą), tik ikisutartinėms paslaugoms teikti, sutarčiai vykdyti arba siekiant aptarnauti klientus (pavyzdžiui, tam, kad galėtume jums pateikti jūsų ankstesnių pateiktų užsakymų apžvalgą arba kad galėtume pasiūlyti jums vadinamąją atmenos funkciją). Taip pat išsaugome IP adresą ir jūsų registracijos datą bei laiką. Žinoma, neperduodame šių duomenų trečiosioms šalims.

Toliau vykdant registracijos procesą gaunamas jūsų sutikimas vykdyti šį apdorojimą ir pateikiama nuoroda į šią Privatumo politiką. Šiuo tikslu mūsų renkami duomenys bus naudojami tik siekiant sudaryti jūsų kliento paskyrą.

Jei sutinkate su šiuo apdorojimu, duomenų apdorojimas grindžiamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktu.

Jei atidaroma kliento paskyra papildomai naudojama ikisutartinių priemonių tikslais arba sutarčiai vykdyti, toks apdorojimas yra grindžiamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktu.

Galite bet kada atsiimti duotą sutikimą atidaryti ir tvarkyti kliento paskyrą, ir jis galios ateityje pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 7 straipsnio 3 dalį. Norėdami tą padaryti, turite tik informuoti mus apie savo sutikimo atsiėmimą.

Tam renkami duomenys bus ištrinti, kai tik nebebus būtinybės juos apdoroti. Tačiau turime laikytis susijusių su šiuo klausimu mokesčių ir komercinių įstatymuose numatytų saugojimo laikotarpių nuostatų.

„GOOGLE ANALYTICS“

Mūsų svetainės puslapiai naudojasi „Google Analytics“ – žiniatinklio analizės paslauga, kurią teikia „Google Inc.“ (toliau – „Google“). „Google Analytics“ naudoja slapukus, palaikančius analizės procesą, kurį atliekame jums naudojantis mūsų svetainėmis, ir atrenkamai rodomą reklamą, pasinaudojant perorientavimu ar perpardavimu. Slapuku generuojama informacija apie tai, kaip naudojate mūsų svetaines, bus perduota „Google“ ir jos bus saugoma serveriuose JAV. Atkreipkite dėmesį, kad mūsų svetainėse „Google Analytics“ kodas yra papildytas „gat._anonymizeIp();“, siekiant užtikrinti anonimintą IP adresų rinkimą (vadinamąjį IP maskavimą). Aktyvinus IP anoniminimą mūsų svetainėse, „Google“ sutrumpins Europos Sąjungos valstybių narių, taip pat kitų šalių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės susitarimą, IP adresą. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas bus išsiųstas „Google“ ir jos bus serverių sutrumpintas JAV. Mūsų vardu „Google“ naudosis šia informacija siekdama įvertinti, kaip naudojatės svetainėmis, sudaryti ataskaitas apie veiklą svetainėje ir teikti mums kitas paslaugas, susijusias su veikla svetainėje ir interneto naudojimu. „Google“ nesies jūsų IP adreso su jokiais kitais duomenimis, kuriuos laiko „Google Analytics“. Galite neleisti įdiegti slapukų pasirinkę atitinkamus parametrus savo naršyklėje (žr. pirmiau). Be to, galite neleisti „Google“ rinkti ir naudoti slapukų generuojamų duomenų, susijusių su tuo, kaip naudojatės mūsų tinklalapiais (įskaitant jūsų IP adresą) – turite atsisiųsti ir įdiegti naršyklės priedus, pateikiamus pasinaudojant šia nuoroda: HTTPS://TOOLS.GOOGLE.COM/DLPAGE/GAOPTOUT?HL=DE. Daugiau informacijos apie tai rasite adresu HTTP://WWW.GOOGLE.COM/INTL/DE/ANALYTICS/PRIVACYOVERVIEW.HTML(bendroji informacija apie „Google Analytics“ ir duomenų apsaugą). Taip pat galite uždrausti „Google Analytics“ ir „Google Remarketing“ rinkti duomenis, spustelėję toliau pateikiamą nuorodą. Aktyvinamas atsisakymo slapukas, draudžiantis rinkti jūsų duomenis, kai ateityje apsilankysite šioje svetainėje: „Google Analytics“ išjungimas „Google Adwords“ išjungimas. Taip pat naudojame „Google Analytics“ norėdami statistiniais tikslais įvertinti gaunamus iš „AdWords“ duomenis. Jei nenorite, kad tai įvyktų, galite išjungti šią funkciją pasinaudodami Reklamos nuostatų tvarkytuve (HTTP://WWW.GOOGLE.COM/SETTINGS/ADS/ONWEB/?HL=DE).

„Google Analytics“ išjungimas

„GOOGLE ADWORDS“ IŠJUNGIMAS

Taip pat naudojame „Google Analytics“ norėdami statistiniais tikslais įvertinti gaunamus iš „AdWords“ duomenis. Jei nenorite, kad tai įvyktų, galite išjungti šią funkciją pasinaudodami Reklamos nuostatų tvarkytuve (HTTP://WWW.GOOGLE.COM/SETTINGS/ADS/ONWEB/?HL=EN).

PERORIENTAVIMAS AR PERPARDAVIMAS

Šioje svetainėje naudojamos perorientavimo technologijos, kurias eksploatuoja kiti paslaugų teikėjai (pvz., perpardavimas per „Google Display Network“). Pasinaudojant perorientavimu, naudotojai, kurie jau yra parodę susidomėjimą mūsų prekės ženklu arba produktais, per tikslinę reklamą gali būti nukreipti į mūsų partnerių svetaines. Remdamiesi tyrimų rezultatais, suprantame, kad individualizuotos, susijusios su interesais reklamos rodymas yra įdomesnis naudotojams nei reklama, kuri asmeniui neaktuali. Taikant perorientavimą, reklama yra rodoma pagal slapukais grindžiamos naudotojo ankstesnių veiksmų analizės rezultatus. Žinoma, nesaugomi jokie asmens duomenys ir akivaizdu, kad perorientavimo technologija yra naudojama laikantis taikomų duomenų apsaugos įstatymų. Jei nesutinkate, kad reklama būtų rodoma tokiu būdu, galite išjungti slapukus pasinaudodami savo naršyklės nuostatomis ir (arba) pašalinti esamus slapukus. Taip pat galite pareikšti, kad nesutinkate, jog būtų vykdoma slapukais grindžiama analizė, ir šis nesutikimas bus taikomas ir ateityje – įdiekite atsisakymo slapuką savo galiniame įrenginyje taip, kaip nurodyta toliau. Nevykdomas joks kitas naudojimas arba persiuntimas trečiosioms šalims. 

„GOOGLE MAPS“

Savo svetainėje naudojame „Google Maps“, norėdami parodyti savo vietą, taip pat pateikti nurodymus, kaip mus rasti. Šią paslaugą teikia „Google LLC“, kurios adresas 600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 JAV (toliau – „Google“).

Naudodama sertifikatą pagal „ES ir JAV privatumo skydą“ („ES IR JAV PRIVATUMO SKYDAS“), „Google“ užtikrina, kad ES taikomų duomenų apsaugos nuostatų taip pat būtų laikomasi apdorojant duomenis JAV.

Tam, kad tam tikri, šriftai būtų rodomi mūsų svetainėje, jums apsilankius mūsų svetainėje yra užmezgamas ryšys su „Google“ serveriu JAV.

Kai iškviečiate integruotą mūsų svetainėje komponentą „Google Maps“, „Google“ per jūsų interneto naršyklę išsaugo slapuką jūsų galinėje įrangoje. Jūsų naudotojo nuostatos ir duomenys yra apdorojami tam, kad galėtume parodyti mūsų vietą ir parengti nurodymus, kaip mus rasti. Užmezgus šį ryšį, negalime atmesti tikimybės, kad „Google“ naudoja serverius JAV.

Teisinis pagrindas, kuriuo remiamasi, yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų teisėtas interesas yra susijęs su mūsų svetainės funkcionalumo optimizavimu.

Pasinaudodama šiomis priemonėmis užmegztu ryšiu su „Google“, „Google“ gali patikrinti, iš kurios svetainės buvo išsiųsta užklausa ir į kurį IP adresą turi būti nukreipti nurodymai, kaip mus rasti.

Jei nesutinkate su tokiu apdorojimu, turite galimybę neleisti įdiegti slapukų, pasinaudodami atitinkamomis savo interneto naršyklės nuostatomis. Aukščiau, skirsnyje „Slapukai“, rasite daugiau duomenų, susijusių su šiuo ryšiu.

Be to, naudojamiems „Google Maps“ ir taip pat informacijai, kuri gaunama per „Google Maps“ yra taikomos „GOOGLE“ NAUDOJIMO SĄLYGOS ir „GOOGLE MAPS“ VERSLO SĄLYGOS.

Be to, „Google“ pateikia daugiau informacijos adresu

HTTPS://ADSSETTINGS.GOOGLE.COM/AUTHENTICATED

HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY.

„GOOGLE RECAPTCHA“

Savo svetainėje naudojame „Google reCAPTCHA“ norėdami savo svetainėse patikrinti ir išvengti sąveikų per automatizuotas prieigas, pavyzdžiui, per vadinamuosius robotus.  Šią paslaugą teikia „Google LLC“, kurios adresas 600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 JAV (toliau – „Google“).

Naudodama sertifikatą pagal „ES ir JAV privatumo skydą“ („ES IR JAV PRIVATUMO SKYDAS“), „Google“ užtikrina, kad ES taikomų duomenų apsaugos nuostatų taip pat būtų laikomasi apdorojant duomenis JAV.

Naudodamasi šia paslauga „Google“ gali patikrinti, iš kurios svetainės išsiunčiama užklausa, taip pat iš kurio IP adreso jūs naudojatės vadinamuoju „reCAPTCHA“ įvesties lauku. Be jūsų IP adreso, „Google“ taip pat gali įrašyti kitą informaciją, reikalingą šiai paslaugai teikti ir užtikrinti.

Teisinis pagrindas, kuriuo remiamasi, yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų teisėtas interesas – tai mūsų svetainės saugumas ir apsisaugojimas nuo nepageidaujamų, automatizuotų prieigų, kaip antai brukalo ar panašaus pavidalo turinio.

Pateikiama adresu

HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY

„Google“ teikia išsamesnę informaciją apie tai, kaip ji apskritai tvarko savo naudotojo duomenis.

„GOOGLE FONTS“

Savo svetainėje naudojamės „Google Fonts“ norėdami pateikti išorinius šriftus. Šią paslaugą teikia „Google LLC“, kurios adresas 600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 JAV (toliau – „Google“).

Naudodama sertifikatą pagal „ES ir JAV privatumo skydą“ („ES IR JAV PRIVATUMO SKYDAS“), „Google“ užtikrina, kad ES taikomų duomenų apsaugos nuostatų taip pat būtų laikomasi apdorojant duomenis JAV.

Tam, kad tam tikri, šriftai būtų rodomi mūsų svetainėje, jums apsilankius mūsų svetainėje yra užmezgamas ryšys su „Google“ serveriu JAV.

Teisinis pagrindas, kuriuo remiamasi, yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų teisėtas interesas yra susijęs su mūsų svetainės optimizavimu ir komercine veikla.

Pasinaudodama užmegztu apsilankius mūsų svetainėje ryšiu su „Google“, „Google“ gali patikrinti, iš kurios svetainės buvo išsiųsta užklausa ir į kurį IP adresą turi būti perduotas šrifto pateikimas.

Pateikiama adresu

HTTPS://ADSSETTINGS.GOOGLE.COM/AUTHENTICATED

HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY

„Google“ pateikia daugiau informacijos, ypač susijusios su galimybe neleisti naudoti duomenų.

„HOTJAR“ (ELGESIO INTERNETE SEKIMAS)

Naudojame „HOTJAR“ norėdami geriau suprasti mūsų naudotojų poreikius ir optimizuoti šią paslaugą bei patirtį. „Hotjar“ yra technologinė paslauga, padedanti mums geriau suprasti mūsų naudotojų patirtį (pvz., kiek laiko kuriuose puslapiuose jie praleidžia, kurias nuorodas jie pasirenka spustelėti, ką naudotojai daro ir kas jiems nepatinka, ir kt.), taip galime kurti ir palaikyti savo paslaugą, naudodamiesi naudotojų atsiliepimais. „Hotjar“ naudoja slapukus ir kitas technologijas duomenims apie mūsų naudotojų elgesį ir jų įrenginius rinkti (konkrečiai – įrenginio IP adresą (įrašytą ir laikomą tik anoniminta forma), įrenginio ekrano dydį, įrenginio tipą (unikaliuosius įrenginio identifikatorius), naršyklės informaciją, geografinę vietą (tik šalį), pageidaujamą kalbą, naudojamą mūsų svetainei rodyti). „Hotjar“ laiko šią informaciją nuasmenintame naudotojo profilyje. Nei „Hotjar“, nei mes niekada nesinaudosime šia informacija individualiems naudotojams identifikuoti arba jai gretinti su kitais duomenimis apie atskirą naudotoją. Daugiau informacijos žr. „Hotjar“ privatumo politikoje, spustelėję ŠIĄ NUORODĄ.

Galite atsisakyti naudotojo profilio sukūrimo, atsisakyti, kad „Hotjar“ laikytų duomenis apie tai, kaip naudojate mūsų svetainę, ir atsisakyti, kad „Hotjar“ naudotų sekimo slapukus kitose svetainėse, pasinaudoję šia nuoroda ATSISAKYMO NUORODA.

SOCIALINIAI TINKLAI („FACEBOOK PIXEL“, „YOUTUBE“ IR KT.) 

„FACEBOOK“, „GOOGLE+“ IR„YOUTUBE“ 

Šioje svetainėje naudojami „Facebook“ ir „Google“ („Google+“ ir „YouTube“) socialinių tinklų priedai. Tai susiję su funkcija, kurią teikia JAV įmonės „Facebook“ ir „Google Inc.“ (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV (toliau – „Google“)). 

Jums apsilankius puslapyje, kuriame yra toks priedas, jūsų naršyklė užmezga ryšį su „Facebook“ arba „Google“ ir iš šių puslapių įkeliamas turinys. Tai reiškia, kad jūsų apsilankymą šiame puslapyje gali sekti „Facebook“ ir „Google“, net jei jūs aktyviai nesinaudojate socialinio priedo funkcija. Jei turite paskyrą „Facebook“ arba „Google“, galite pasinaudoti tokiu priedu dalytis informacijai su draugais. „Oras Ltd.“ neturi įtakos priedų turiniui ir informacijos perdavimui. 

Per „Facebook Pixel“, kurį naudojame, „Facebook“ gauna informaciją, kad jūs apsilankėte mūsų puslapyje, pasinaudodamas jūsų IP adresu, taigi jis gali susieti jūsų apsilankymą su jūsų naudotojo paskyra. Galime naudotis gaunama informacija „Facebook“ reklamai dėti. Pareiškiame, kad mes, kaip puslapių teikėjas, negauname informacijos apie perduodamų duomenų turinį ir apie tai, kaip juos naudoja „Facebook“. Jei nenorite, kad duomenis rinktų „Custom Audience“, galite išjungti šią funkciją čia. 

„Facebook“ ir „Google“ teikia išsamią informaciją apie jūsų duomenų apimtį, tipą, paskirtį ir tolesnį apdorojimą, savo svetainėse. Rasite daugiau informacijos apie savo teises ir nuostatų galimybes privatumui apsaugoti. 

„Facebook“ privatumo politika: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ABOUT/PRIVACY

„Google“ privatumo politika: HTTP://WWW.GOOGLE.COM/INTL/DE/POLICIES/PRIVACY

„TWITTER“

Šioje svetainėje taip pat pateikiamos funkcijos, susijusios su „Twitter“ paslauga. Šias funkcijas teikia „Twitter Inc.“, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, JAV (toliau – „Twitter“). Naudojantis „Twitter“ ir „Twitter“ žinutės persiuntimo funkcija, „Oras Ltd.“ svetainės, kuriose apsilankote, yra susiejamos su „Twitter“ paskyra ir paskelbiamos kitiems naudotojams. Tai taip pat susiję su duomenų perdavimu „Twitter“. Todėl jūsų interneto naršyklė užmezga tiesioginį ryšį su „Twitter“ serveriais ir perduoda duomenis „Twitter“. Pareiškiame, kad mes negauname informacijos apie perduodamų duomenų turinį ir apie tai, kaip juos naudoja „Twitter“. Daugiau informacijos apie „Twitter“ privatumo politiką rasite adresu HTTPS://TWITTER.COM/PRIVACY. Savo „Twitter“ duomenų apsaugos nuostatas galite pakeisti paskyros nuostatose čia: HTTPS://TWITTER.COM/ACCOUNT/SETTINGS.

„INSTAGRAM“

Šioje svetainėje taip pat yra integruoti socialinio tinklo „Instagram Inc.“, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, JAV (toliau – „Instagram“) „Instagram Plugins“ priedai. „Instagram“ priedus atpažinsite iš „Instagram“ mygtuko mūsų tinklalapyje. Jei spustelėsite „Instagram“ mygtuką būdami prisijungę prie savo „Instagram“ paskyros, galėsite susieti mūsų puslapių turinį su savo „Instagram“ profiliu. Tokiu būdu „Instagram“ gali susieti jūsų apsilankymą mūsų puslapyje su jūsų naudotojo paskyra. Pareiškiame, kad mes negauname informacijos apie perduodamų duomenų turinį ir apie tai, kaip juos naudoja „Instagram“. Daugiau informacijos apie „Instagram“ privatumo politiką rasite adresu HTTP://INSTAGRAM.COM/ABOUT/LEGAL/PRIVACY/.

„PINTEREST“

Šioje svetainėje taip pat yra integruoti socialinio tinklo „Pinterest Inc.“, 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, JAV (toliau – „Pinterest“) priedai. „Pinterest“ priedus atpažinsite iš mygtuko „Pin it“ mūsų tinklalapyje. Jei spustelėsite „Pinterest“ mygtuką „Pin it“ būdami prisijungę prie savo „Pinterest“ paskyros, galėsite susieti mūsų puslapių turinį su savo „Pinterest“ profiliu. Tokiu būdu „Pinterest“ gali susieti jūsų apsilankymą mūsų puslapyje su jūsų naudotojo paskyra. Pareiškiame, kad mes negauname informacijos apie perduodamų duomenų turinį ir apie tai, kaip juos naudoja „Pinterest“. Daugiau informacijos rasite „Pinterest“ duomenų apsaugos deklaracijoje: HTTP://ABOUT.PINTEREST.COM/DE/PRIVACY.

„WHATSAPP“

Šioje svetainėje taip pat naudojamas „WhatsApp“ bendrinimo mygtukas. Pasinaudodami šiuo mygtuku, galite dalytis „Oras Ltd.“ turiniu per „WhatsApp“ programėlę savo mobiliajame telefone. Šis mygtukas yra hipersaitas. Vien tai, kad šis mygtukas yra šiame tinklalapyje, lemia, kad bet kokie asmens duomenys yra perduodami „WhatsApp“ operatoriui arba trečiosioms šalims. Kai tik pasinaudojate „WhatsApp“ mygtuku, „WhatsApp“ operatorius gauna informaciją apie tai, koks turinys yra bendrinamas, ir tai, kad šioje svetainėje buvo pasinaudota šiuo mygtuku. Daugiau informacijos apie „WhatsApp“ operatoriaus duomenų naudojimo politiką rasite operatoriaus duomenų apsaugos deklaracijoje: HTTPS://WWW.WHATSAPP.COM/LEGAL/#PRIVACY.

„VIMEO“

Norėdami pateikti vaizdo įrašus, savo programėlėje naudojamės „Vimeo“. Šią paslaugą teikia „Vimeo, LLC“, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, JAV (toliau – „Vimeo“).

Kai kuriais atvejais naudotojo duomenų apdorojimą atlieka „Vimeo“ serveriai JAV. Tačiau naudodama sertifikatą pagal „ES ir JAV privatumo skydą“ („ES IR JAV PRIVATUMO SKYDAS“), „Vimeo“ užtikrina, kad ES taikomų duomenų apsaugos nuostatų taip pat būtų laikomasi apdorojant duomenis JAV.

Teisinis pagrindas, kuriuo remiamasi, yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų teisėtas interesas yra susijęs su mūsų svetainės kokybės tobulinimu.

Jei apsilankote mūsų svetainėje, kurioje yra įdiegtas vaizdo įrašas, užmezgamas ryšys su „Vimeo“ serveriais JAV, kad būtų galima parodyti šį vaizdo įrašą.  Dėl techninių priežasčių „Vimeo“ turi būtinai apdoroti jūsų IP adresą. Be to, registruojama jūsų apsilankymo mūsų svetainėse data ir laikas.

Jei esate prisijungę „Vimeo“ tuo pat metu, kai lankotės mūsų svetainėse, kuriose yra įdiegtas „Vimeo“ vaizdo įrašas, „Vimeo“ galėtų priskirti tokiu būdu surinktą informaciją jūsų turimai šiame tinkle asmeninei naudotojo paskyrai. Jei norite to neleisti, turite atsijungti nuo „Vimeo“ prieš apsilankydami mūsų svetainėje arba atitinkamai parengti savo naudotojo paskyrą „Vimeo“.

Dėl funkcionalumo ir naudojimo analizei atlikti „Vimeo“ naudojasi žiniatinklio analizės paslauga „Google Analytics“. Naudojantis „Google Analytics“ jūsų galinėje įrangoje per interneto naršyklę yra išsaugomi slapukai, o informacija apie naudojimąsi mūsų svetainėmis, kuriose yra įdėtas „Vimeo“ vaizdo įrašas, yra persiunčiama „Google“. Negalima atmesti, kad „Google“ apdoroja šią informaciją JAV.

Jei nesutinkate su tokiu apdorojimu, turite galimybę neleisti įdiegti slapukų, pasinaudodami atitinkamomis savo interneto naršyklės nuostatomis. Aukščiau, skirsnyje „Slapukai“, rasite daugiau duomenų, susijusių su šiuo ryšiu.

Teisinis pagrindas, kuriuo remiamasi, yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų teisėtas interesas yra susijęs su mūsų svetainės kokybės tobulinimu ir su teisėtu „Vimeo“ interesu statistiškai analizuoti naudotojų elgesį, siekiant optimizavimo ir rinkodaros tikslų.

„Vimeo“ pateikia daugiau informacijos apie duomenų rinkimą ir naudojimą, taip pat apie jūsų teises ir galimybę apsaugoti jūsų privačią erdvę adresu

HTTP://VIMEO.COM/PRIVACY

ATSIJUNGIMAS

Iš pradžių atsijungę nuo socialinių tinklų teikiamų paskyrų ir pašalinę įdėtus slapukus, galite neleisti socialiniams tinklams susieti renkamos apie jus jums lankantis „Oras Ltd.“ informacijos su jūsų naudotojo paskyra atitinkamame socialiniame tinkle. Jei nenorite, kad socialiniai tinklai susietų surinktą informaciją tiesiogiai su jūsų profiliu, turite atsijungti nuo atitinkamo socialinio tinklo prieš apsilankydami mūsų svetainėje. Tai pat galite visiškai neleisti įkelti priedų pasinaudodami savo svetainės papildymais, pavyzdžiui, scenarijaus blokavimo priemone, kaip antai „NoScript“. Ją rasite čia: HTTP://NOSCRIPT.NET.

DARBO SKELBIMAI / INTERNETINĖS PARAIŠKOS PER „HR4YOU“

Norėdami greitai ir patogiai pateikti paraišką, naudokitės mūsų internetine paraiškų teikimo priemone. Nė nereikia sakyti, kad naudojame informaciją, kurią siunčiate mums internetinėje paraiškoje, tik siekdami tvarkyti jūsų paraišką ir perduodame šiuos duomenis tik „Oras Group“ priklausančioms įmonėms. Jūsų kontaktinius ir paraiškos duomenis saugome tol, kol vyksta paraiškos tvarkymo procedūra. Pasibaigus paraiškos procedūrai, ne vėliau kaip po 6 mėnesių jūsų paraiškos duomenys bus ištrinti, jei patys nepasirūpinsite jų ištrinti. Mes taikome internetinio jūsų paraiškos duomenų perdavimo šifravimo procesą, kad jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos (žr. toliau). Atkreipkite dėmesį, kad paraiškos, kurias mums atsiunčiate el. paštu, mums yra perduodamos šifruotos, todėl jos tiesiogiai ištrinamos. Rekomenduojame naudotis internetine paraiškų teikimo priemone.

INTERNETINIO SUSITIKIMO PRISKYRIMO NAUDOJIMASIS PER „TIMIFY“

„TIMIFY“ – „TerminApp GmbH“, Balanstraße 73, Gebäude Nr. 24, 3. OG, 81541 Munich, Vokietija (toliau – „TIMIFY“), eksploatuoja internetinį susitikimo sprendimą, kuris yra integruotas mūsų svetainėje. Jei paskiriate susitikimą su mumis per „Timify“, „Timify“ renka jūsų asmens duomenis. Teikdama paslaugas ir siūlydama produktus įmonė „Timify“ teikia didelę reikšmę tam, kad būtų „laikomasi duomenų apsaugos nuostatų, užtikrinamas didžiausias duomenų saugumas ir duomenų apdorojimo skaidrumas“.

Pasinaudodami šiomis nuorodomis, galite peržiūrėti išsamias „Timify“ Privatumo politikos nuostatas:

ĮMONĖS „TIMIFY“ PRIVATUMO POLITIKA

ĮMONĖS „TIMIFY“ DEKLARACIJA PAGAL ES BENDRĄJĮ DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTĄ

VIRTUALUS PARODŲ STENDAS „FAIRFLEXX“

„Fairflexx Digital GmbH“, Gutenbergstrasse 11, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Vokietija, yra programinės įrangos paslaugų teikėjas prekybos mugių renginiuose ir teikia virtualaus prekybos mugės stendo sprendimą, kuris integruotas į mūsų svetainę. Teikdama paslaugas ir siūlydama produktus „Fairflexx“ teikia didelę reikšmę tam, kad būtų „laikomasi duomenų apsaugos reglamentų nuostatų ir užtikrinamas aukščiausias duomenų saugumo ir skaidrumo lygis apdorojant duomenis“.

Pasinaudokite toliau nurodytomis nuorodomis, norėdami peržiūrėti išsamią „Fairflexx“ privatumo politiką:

„FAIRFLEXX“ PRIVATUMO POLITIKA

Virtualios prekybos mugės stendo kontaktinė forma yra naudojama klientų ir suinteresuotųjų šalių užklausoms apdoroti. Duomenys bus saugomi administraciniais tikslais, siekiant apdoroti užklausas, ir bus apdorojami remiantis teisiniais reikalavimais. Taip pat asmens duomenys, pateikiami brošiūros užsakymo formoje, bus saugomi administraciniais tikslais ir bus tinkamai apdorojami remiantis teisėtais interesais pagal Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Naudotojai gali bet kada atšaukti sutikimą dėl duomenų apdorojimo. Naudotojai taip pat turi teisę paprašyti pašalinti šiuos duomenis, kai jų užklausa bus sutvarkyta.

„Google Analytics“ yra naudojama stebėti prioritetams ir naršymo įpročiams virtualiame prekybos mugės stende. Čia nenaudojamas atskiras sekimo įrankis.

NAUJIENLAIŠKIS

Prenumeruodami „Oras“ naujienlaiškį pareiškiate, kad sutinkate, jog jūsų įrašyti asmens duomenys būtų naudojami naujienlaiškiui individualiai gauti el. paštu. Prenumeratos proceso metu yra siunčiama papildoma patvirtinimo žinutė, kurioje pateikiama nuoroda į galutinę registraciją (dvigubas sutikimas), ir ji naudojama kaip priemonė aiškiai užtikrinti, kad norite gauti el. laiškus. Galite bet kada ir nemokamai atšaukti šį sutikimą spustelėję naujienlaiškyje mygtuką „Atsisakyti prenumeratos“ ir įvykdę pasirodžiusias instrukcijas. Šis veiksmas galios ateityje.

PASKUTINĮ KARTĄ REDAGUOTA: 2020 m. rugpjūčio 15 d.

Atkreipiame dėmesį, kad ši deklaracija bet kada gali būti išplėsta arba pakoreguota remiantis teisiniais ar kitais reikalavimais.