Generelle vilkår for bruk av nettsiden til Oras Ltd

Ved å åpne nettsiden til Oras Ltd forplikter du deg til å overholde bruksvilkårene som følger nedenfor. Du kan bare bruke nettsiden hvis du godtar disse vilkårene. Egne bruksvilkår kan gjelde for enkeltdokumenter på nettsiden til Oras Ltd.

Opphavsretten, databaserettighetene og andre lignende immaterielle rettigheter til materialet på nettsiden til Oras Ltd eies av Oras Ltd eller andre parter som har gitt tillatelse til bruk av materialet. Selv kopiering av enkeltdeler, overføring, distribuering, lagring, reproduksjon, bearbeiding, sitering, videresending eller annen utnyttelse av materialet i én eller annen form er forbudt uten Oras Ltds uttrykkelige, skriftlige samtykke, hvis ikke noe annet fremgår senere i disse bruksvilkårene eller uttrykkelig fremgår på nettsiden med henvisning til en særskilt del av materialet.

Nettsiden til Oras Ltd kan vises via en datamaskin (eller lignende), og deler av nettsideinnholdet kan skrives ut for privat bruk. Det er tillatt å bruke nettsiden til private, ikke-kommersielle formål. Publisering av pressemeldinger og andre dokumenter som er myntet på offentligheten og som inneholder materiale fra nettsiden, er tillatt, forutsatt at informasjonskilden oppgis. Nettsiden til Oras Ltd presenteres slik den er. Oras Ltd forbeholder seg retten til når som helst å endre innholdet på nettsiden eller begrense tilgangen til den. Oras Ltd gir ingen garantier for nettsidens tilgjengelighet, nøyaktighet, pålitelighet eller innhold, eller for innholdet som gjenstand for handel eller for et bestemt formål. Oras Ltd kan ikke holdes ansvarlig for eventuell direkte, indirekte, tilfeldig eller spesiell skade eller følgeskade, tap av inntekt eller virksomhetsavbrudd forårsaket av en tjeneste som tilbys på nettsiden, eller midlertidig stans av denne, selv om Oras Ltd er gjort oppmerksom på muligheten for slik skade. Oras Ltd kan ikke holdes ansvarlig for skade som følge av bruk av nettsiden, selv ikke hvis skaden er knyttet til eierrettigheter, opphavsrett eller andre tredjepartsrettigheter som tilhører en annen part enn Oras Ltd. Oras Ltds ansvar er begrenset til det som er pålagt selskapet ifølge finsk lov. Oras Ltd skal ikke holdes ansvarlig for innholdet på de sidene det linkes til fra nettsiden til Oras Ltd, som er utarbeidet og publisert av andre enn Oras Ltd. Forekomsten av en slik link på nettsiden til Oras Ltd betyr ikke at Oras Ltd går god for sidene eller produktene eller tjenestene som fremgår av dem. Oras Ltd kan ikke garantere at slike linker virker. Hvis en link på Oras Ltds nettside viser til en side et annet sted, kan den være underlagt denne nettsidens egne bruksvilkår.

Navn på produkter og selskaper på nettsiden til Oras Ltd kan være varemerker eller kommersielle navn som er registrert eller beskyttet på annen måte. Oras og navnene på produktene selskapet produserer, er varemerker som tilhører Oras Ltd. Tilgang til Oras Ltds nettside gir ikke brukeren tillatelse til å bruke disse varemerkene eller kommersielle navnene uten samtykke fra den aktuelle rettighetsinnehaveren. Brukeren av en nettside kan heller ikke fjerne henvisning til opphavsrett, varemerkerettigheter eller rettigheter til et kommersielt navn.

Ved å sende material til en av Oras Ltds servere, for eksempel via e-post eller via nettsiden til Oras Ltd, forplikter avsender seg til å sikre at materialet som sendes, ikke er ulovlig eller på annen måte har et upassende innhold, til å på forhånd sette i verk tiltak for å fjerne virus eller andre skadelige egenskaper som materialet potensielt kan ha, til å forsikre seg om at han/hun har rettigheter til materialet eller ubegrenset rett til å levere det til Oras Ltd og at Oras Ltd kostnadsfritt kan publisere materialet og/eller kostnadsfritt bruke det, i sin helhet eller delvis, i sine egne produkter og/eller tjenester. Avsender frasier seg videre retten til å fremme eventuelle krav til Oras Ltd basert på materialet som han/hun formidler. Oras Ltd kontrollerer ikke innholdet i materialet som sendes av brukerne av selskapets nettside, og kan ikke holdes ansvarlig for noe av dette. Oras Ltd kan på eget initiativ og til enhver tid fjerne material som er sendt inn av brukere, fra nettsiden.

General terms and conditions of purchase

Download PDF